Логін:   Лароль:  

Кафедра фінансів

Провідною випусковою кафедрою університету є кафедра фінансів, яка готує бакалаврів і магістрів зі спеціальності «Фінанси і кредит».
Історія кафедри починається з 2001 року, коли наказом ректора ВФЕУ Білоконного П.Г. на базі університету була створена кафедра фінансів.

p9200043.jpg (286.01 Kb) Гарбар Жанна Володимирівна - завідувач кафедри фінансів, доктор економічних наук, професор кафедри фінансів. У 1989 р. закінчила Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Політична економія». У 1997 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Ринок праці: становлення та перспективи розвитку в Україні». У червні 2015 р. захистила докторську дисертацію за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит на тему: «Фінансовий ринок у системі економічного розвитку». Є автором більше 100 наукових та навчально-методичних праць, автором та співавтором навчальних посібників «Управління державним боргом», «Фінанси», «Фінансовий ринок», монографій «Фінансовий ринок», «Становлення фінансового ринку України». Здійснює керівництво та приймає активну участь у держбюджетних та госпрозрахункових науково-дослідних роботах кафедри. Викладає наступні курси: «Фінанси», «Банківські операції», «Основи банківської справи», «Фінанси підприємства». Досліджує проблеми становлення грошового ринку в Україні та формування грошово-кредитної політики.


image.jpg (33.12 Kb)Павлюк Клавдія Василівна – доктор економічних наук, професор кафедри фінансів. Досліджує проблеми формування фінансових ресурсів на макро- і мікро- рівнях, вивчає особливості формування доходної частини бюджету та тенденції зростання бюджетних видатків, проблеми пенсійної системи України. Керує кандидатськими дисертаціями, здійснює опонування кандидатських дисертацій, активно займається науковою діяльністю. Має 1 монографію на тему: «Бюджет і бюджетний процес в умовах транзитивної економіки України» та навчальний посібник з грифом МОН «Пенсійна система України».


img-drabanich.jpg (312.1 Kb)Драбаніч Анна Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів. У 2006 році закінчила ВФЕУ за спеціальністю «Менеджмент організацій» з відзнакою.
У 2011 році закінчила аспірантуру у Хмельницькому Національному Університеті та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю «Економіка та управління підприємством». Захистила дисертацію на тему «Удосконалення методів оцінки та управління якістю продукції швейного підприємства». Є автором та співавтором більше ніж 60 наукових праць та методичних рекомендацій, є співавтором 4 наукових посібників з грифом МОН. Працює в університеті на кафедрі фінансів з 2013 року.


sahno.jpg (32.1 Kb)Сахно Андрій Анатолійович – кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів. Закінчів у 1997р. Вінницький національний технічний університет та отримав кваліфікацію "Економіст. Менеджер у виробничій сфері (машинобудування)" . З 1997 по 2006 роки працював на економічних посадах торгівельних, виробничих підприємств та фінансових установ м. Вінниці. У 2011р. захистив дисертацію та отримав науковий ступінь кандидата економічних наук. Коло наукових інтересів – закономірності та протиріччя розвитку економічних процесів.


pomircha-olena.jpg (4.67 Kb)Помірча Олена Миколаївна - кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів. У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Оцінка впливу інновацій на економічні показники діяльності підприємства» у Хмельницькому національному університеті. Учасник інноваційного проекту по впровадженню нової техніки на машинобудівельному заводі «Темп» м. Хмельницький, в межах якого працювала над розділами: “Чиста приведена економія – критерій доцільності впровадження ресурсозберігаючої техніки і технології” та “Вплив впровадження нової техніки і технології на продуктивність праці”. Результати наукових досліджень використовуються у практичній діяльності Вінницької обласної асоціації підприємств і підприємців для підготовки проектів програм розвитку промисловості Вінницької області. Має понад 50 науково-методичних публікацій, з них – одну монографію та навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України/


moskvichova2015.jpg (107.76 Kb) Москвічова Олена Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів. У 2004р. закінчила Вінницький національний технічний університет за спеціальністю «Технологія машинобудування» і отримала кваліфікацію магістра інженерної механіки, в 2005р. у Вінницькому національному технічному університеті здобула другу вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» і отримала кваліфікацію економіст-бухгалтер. В 2015р. у Львівському національному університеті ім. Івана Франка захистила кандидатську дисертацію на тему «Державне регулювання кредитних послуг в умовах банківської кризи». Є автором більше 50 наукових та навчально-методичних праць. Викладає наступні курси: «Фінансовий менеджмент», «Політична економія», «Міжнародна економічна інтеграція», «Комплексна підготовка виробництва». Досліджує проблеми розвитку в Україні державно-приватного партнерства.


grigoruk.jpeg (120.64 Kb) Григорук Ірина Олександрівна – кандидат економічних наук. У 2008 році закінчила Тернопільський національний економічний університет за спеціальністю «Фінанси» і отримала кваліфікацію спеціаліста з фінансів. З 2012-2015 р.р. була здобувачем кафедри економіки Житомирського державного технологічного університету. В 2015 р. захистила кандидатську дисертаціюпрацює на тему «Розвиток іпотечного кредитування підприємств АПК» за спеціальністю 08.00.08 -«Гроші, фінанси і кредит». Викладає основну дисципліну «Гроші та кредит».


varcaba-2015.jpg (444.71 Kb) Варцаба Наталія Сергіївна – викладач-стажист. У 2014 році закінчила Вінницький фінансово-економічний університет за спеціальністю «Фінанси і кредит» і отримала кваліфікацію магістра з фінансів. Сфера наукових інтересів: Дебіторська заборгованість та порядок проведення її аналізу на підприємстві. Викладає основну дисципліну «Фінанси підприємства» (практичні заняття).


Протягом 2001-2015 років на кафедрі фінансів здійснювали викладацьку роботу: д. е. н., проф. Ткаченко І.С., д. е. н., проф. Прутська О.О., д. е. н., проф. Афонін А.С., д. е. н., проф. Боднар Т.П., к.е.н, доц. Юрчишена Л.В., к.е.н, доц. Крупельницька І.Г., к.е.н, доц. Ткаченко М.І., к.е.н, доц. Арапов М.М., к.е.н, доц. Арапова В.І., к.т.н, доц. Красноштан М.А., к.е.н, доц. Ольшевський Л.Б.

Науково-педагогічний склад кафедри володіє значним досвідом наукової та методичної роботи.
За кафедрою фінансів, відповідно до навчальних планів підготовки фахівців, закріплені наступні дисципліни:[b]аналіз фінансової та комерційної діяльності підприємств, гроші та кредит, економічний аналіз, інвестування, основи банківської справи, податкова система, страхування, теорія економічного аналізу, фінанси, фінанси підприємств, фінансова статистика, фінансовий аналіз, фінансовий менеджмент, фінансовий ринок, ціноутворення, статистика, банківські операції, бюджетний облік, бюджетна система, валютні операції, міжнародні фінанси, ринок цінних паперів, фінансова діяльність суб’єктів господарювання, фінансова діяльність суб’єктів підприємництва, страхові послуги, організація міжнародного кредиту, соціальне страхування, місцеві фінанси, бюджетний менеджмент, моделювання фінансово-економічних процесів, діяльність комерційних банків, ринок фінансових послуг, управління фінансовою санацією підприємства, податковий менеджмент, бюджетування діяльності суб’єктів господарювання, інвестиційний аналіз, основи банківської справи, мікроекономіка, макроекономіка, політична економія, основи економічних теорій, історія економіки та економічної думки, історія економічних вчень, економіка підприємства, економіка праці та соціально-трудові відносини, міжнародна економіка, міжнародні економічні відносини,сучасні економічні теорії, національна економіка, регіональна економіка, розміщення продуктивних сил та регіоналістика, трансформаційна економіка і економічна політика держави, методика викладання економіки, розробка і обґрунтування бізнес-плану, економічна історія, економічна політика.

Викладачі кафедри надають можливість майбутнім фінансистам отримати глибокі теоретичні знання з фахових дисциплін.

Методичне забезпечення навчального процесу
На кафедрі розроблено комплекс навчально-методичної документації, який відображає організацію, зміст і структуру навчального процесу за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», та включає підручники, навчальні посібники, робочі, навчальні програми, методичні розробки до практичних та семінарських занять, самостійної роботи студентів, контрольних, курсових, дипломних робіт, тести контролю знань і т.д. Методичне забезпечення дисциплін кафедри є розробками викладачами. Навчально-методичні комплекси дисциплін відповідають державним стандартам вищої освіти та принципам Болонського процесу. Методичне забезпечення навчального процесу має конкретизований характер, розроблене стосовно специфіки кафедри, а також із врахуванням майбутнього працевлаштування випускників та пропозицій підприємств.
Кафедрою фінансів щороку підвищується рівень організаційно-методичного забезпечення навчального процесу, впровадження активних методів і форм навчання. При викладанні дисциплін викладачі кафедри застосовують новітні освітні технології, існує практика використання системи модульного контролю знань, ведення ділових ігор, використання інтерактивних інформаційних технологій, онлайнової підтримки вивчення дисциплін тощо.
Нові технології, змінюючи форми комунікації між викладачами та студентами, спрямовані на тренування інтуїції, набуття навиків дискусії, застосування системного підходу до вирішення фінансових проблем, що дозволяє підвищити конкурентноздатність майбутніх фахівців. Впровадження елементів мережевого навчання при підготовці студентів, магістрантів, аспірантів відкриває якісно нові перспективи, можливості для викладання, які роблять процес отримання знань і навиків максимально ефективним.При кафедрі сформована наукова школа під керівництвом д.е.н. Павлюк К.В. за напрямом «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці та фінансах». Учасники наукової школи: д.т.н. Кабаненко В.Ф., д.е.н., проф.. Боднар Т.П., к.е.н, доц. Крупельницька І.Г., к.е.н, доц. Ткаченко М.І., к.е.н., доц. Бурчак З.Г.
Науково-дослідна робота кафедри ведеться за темами державної реєстрації “Проблеми формування ефективного функціонування фінансової політики на регіональному рівні” (реєстраційний номер 0108UD11059) та „Формування логістичного мезоекономічного простору за умов становлення ринкових відносин в Україні” (реєстраційний номер 0108U011057). В рамках даних тем викладачі кафедри разом зі своїми студентами займаються вирішенням поставлених наукових проблем. За результатами дослідження під науковим керівництвом викладачів кафедри за участю студентів кафедри опубліковано достатню кількість наукових праць. Зокрема, на кафедрі систематично видається збірник наукових праць студентів та викладачів.

zbirnuk.jpg (43.35 Kb)
Професорсько-викладацький склад кафедри плідно займається науково-дослідною роботою, результати якої оприлюднює на міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях. Щороку кафедрою проводяться наукові конференції, круглі столи, семінари та олімпіади. Важлива роль у науково-дослідній роботі кафедри належить науковій роботі студентів, до якої долучено 70% студентів. Щорічно кафедрою проводяться студентські наукові конференції, діє студентський науковий гурток, ведеться підготовка наукових статей та тез.

Кафедра фінансів налагоджує міжнародні зв’язки з Празьким економічним університетом, зокрема, студенти ВФЕУ мають можливість прослухати лекції їхніх викладачів. Працівники кафедри працюють у дружній атмосфері, яка сприяє плідній професійній науково-педагогічній діяльності.

Кафедра «Фінанси» Вінницького фінансово-економічного університету продовжує роботу по вдосконаленню процесу навчання, відповідності навчальних програм, здійснює ефективне керівництво науковою роботою студентів, забезпечує навчальний процес високоякісною методичною літературою та новітніми технологіями, впроваджує у навчальний процес різноманітні форми і методи, які дозволяють випускникам здобути ґрунтовні знання з базових дисциплін.
..

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни "Політична економія"

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни "Політична економія"
mv-do-k.r.-politekonomiya.pdf (233.09 Kb)

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни "Фінансовий менеджмент"

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни "Фінансовий менеджмент"
m.v.do vikonannya kursovoi roboti.pdf (482.05 Kb)

..