Логін:   Лароль:  

Науково-методична робота кафедри

19 листопада 2013
Кафедра фундаментальних економічних дисциплін є важливим підрозділом Вінницького фінансово-економічного університету. Це обумовлюється широким спектром покладених завдань фундаментальної підготовки фахівців з обліку та аудиту, фінансів, економічної кібернетики, менеджменту, правознавства.
Науково-дослідна діяльність кафедри є важливим внеском у розвиток економічної науки і спрямована як на теоретичну оцінку поточних та довгострокових викликів глобальної економіки, так і на підготовку пропозицій з реалізації практичних заходів на національному, регіональному, галузевому рівнях та окремих підприємствах.

Загальнокафедральна наукова тема «Формування мезологістичного простору кластерного типу в сучасному ринковому середовищі», керівником якої є доцент Акулов Михайло Григорович, визначає наступні напрями наукового пошуку викладачів і студентів:
- моделювання потокових процесів кластер-логістичних систем;
- фінансово-економічне стимулювання підприємств кластера;
- фінансовий аналіз на підприємствах;
- проблеми залучення інвестицій в економіку України.

На кафедрі також розробляється наукова проблема «Моделювання мезологістичних систем трансформаційної економіки України» (номер державної реєстрації 0112U002119).
Науково-дослідна робота кафедри спрямована на розвиток і удосконалення освітнього процесу та підвищення якості підготовки спеціалістів економічного спрямування. Цим обумовлений фундаментальний характер більшої частки науково-дослідних робіт, які значною мірою сприяють збереженню і укріпленню позицій кафедри у системі вищої економічної освіти. Результати фундаментальних науково-дослідних робіт кафедри широко використовуються при формуванні та розробці нових навчальних курсів і програм, підготовці підручників та навчальних посібників.
Методична робота кафедри здійснюється відповідно до вимог організації навчального процесу у вищій школі.

За кафедрою закріплено 19 дисциплін:
1) Економіка підприємства,
2) Економіка і фінанси підприємства,
3) Економіка праці,
4) Економіка праці та соціально-трудові відносини,
5) Економіка зарубіжних країн,
6) Економічна теорія,
7) Історія економіки та економічних вчень,
8) Історія економіки та економічної думки,
9) Макроекономіка,
10) Міжнародна економіка,
11) Міжнародні економічні відносини,
12) Мікроекономіка,
13) Національна економіка,
14) Політична економія,
15) Регіональна економіка,
16) Розміщення продуктивних сил та інфраструктура ринку,
17) Теорія економічного аналізу,
18) Економічний аналіз,
19) Організація і методика економічного аналізу.

Велике значення кафедра фундаментальних економічних дисциплін приділяє створенню навчально-методичної документації для організації лекційних, практичних і семінарських занять, курсового проектування, індивідуальних науково-дослідних завдань та завдань на самостійну роботу студентів. В даний час всі курси навчальних дисциплін повністю забезпечені відповідними методичними розробками, серед яких представлені:
- навчальні програми,
- робочі програми,
- опорні конспекти,
- методичні вказівки до вивчення курсу,
- методичні вказівки до практичних (семінарських) занять,
- методичні вказівки до виконання практичних індивідуальних завдань з самостійної позааудиторної роботи студентів,
- методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни з використанням комп’ютерної техніки і програмних засобів,
- методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять із використанням активних методів,
- методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання,
- методичні вказівки до написання курсових робіт,
- пакети тестових завдань.

В центрі уваги кафедри знаходиться підготовка та видання навчальної і методичної літератури, що постійно оновлюється з врахуванням сучасного стану розвитку економіки. В цій роботі беруть участь всі працівники кафедри. Серед останніх публікацій можна виділити:
- Сучасні економічні теорії: Навчальний посібник. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2013. – 394 с. (гриф МОН, автор Акулов М.Г.),
- Економіка праці та соціально-трудові відносини. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 328 с. (гриф МОН, Акулов М.Г., Драбаніч А.В., Євась Т.В., Жукова О.А., Помірча О.М., Цаль І.Г., Юрчишена Л.В.),
- Організація і методика економічного аналізу: Навчальний посібник. – Вінниця: Вінницька газета, 2012. – 304 с. (гриф МОН, автори Жукова О.А., Киш Л.М.),
- Історія економіки та економічної думки: Навчальний посібник (для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форми навчання). – Вінниця: ВФЕУ, 2010. – 174 с. (автор Євась Т.В.),
- Політична економія: Навчальний посібник (для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форми навчання). – Вінниця: ВФЕУ, 2010. – 249 с. (автор Юрчишена Л.В.).
Одним з напрямків методичної роботи є використання активних методів навчання і програмований аналіз успішності студентів, за результатами якого формуються заходи щодо вдосконалення навчального процесу. Діючий на кафедрі методичний семінар сприяє росту якості навчання, створенню сучасних методичних розробок, запровадженню новітніх освітніх технологій, росту педагогічного досвіду викладачів кафедри.


Кафедра економiчних та гуманiтарних дисциплiн

19 листопада 2013
Кафедра економічних та гуманітарних дисциплін утворена згідно наказу ректора Вінницького фінансово-економічного університету у 2014 році шляхом об’єднання кафедри фундаментальних економічних дисциплін та кафедри гуманітарних дисциплін.
Кафедра здійснює загальноосвітню підготовку майбутніх фахівців всіх економічних спеціальностей та спеціальності «Правознавство».
Головним завданням кафедри є: фундаментальна економічна та гуманітарна підготовка фахівців з обліку та аудиту, фінансів, економічної кібернетики, менеджменту та правознавства; активна участь у розбудові національної вищої освіти, інтеграції у Європейське та світове співтовариство, реалізація принципів Болонського процесу. Поряд із високим рівнем професійної підготовки фахівців у процесі навчання забезпечується задоволення потреб особистості в інтелектуальному та духовному розвитку
Основною соціальною функцією кафедри є формування у студентів сучасного наукового світогляду, вміння логічно, конструктивно та творчо мислити, здійснювати аналіз економічного та соціально-економічного життя нашої країни та європейського співтовариства, вирішувати питання психолого-педагогічної орієнтації молоді.
Пріоритетним завданням кафедри є підготовка фахівців економічного профілю до самостійної викладацької діяльності у навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації.
Науково-дослідна робота кафедри планується і здійснюється відповідно до планів НДР кафедри університету, згідно чинного законодавства. Викладачі кафедри проводять наукові дослідження в межах виконання держбюджетних тем, тем державної реєстрації за відповідними напрямками. Науково-дослідна діяльність кафедри є важливим внеском у розвиток економічної науки і спрямована як на теоретичну оцінку поточних та довгострокових викликів глобальної економіки, так і на підготовку пропозицій з реалізації практичних заходів на національному, регіональному, галузевому рівнях та окремих підприємствах.
Сьогодні на кафедрі працюють висококваліфіковані науково-педагогічні кадри, які мають великий досвід практичної роботи у провідних вищих закладах освіти нашої країни та за кордоном.

akulov.jpg (5.14 Kb)АКУЛОВ МИХАЙЛО ГРИГОРОВИЧ - завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент. Стаж науково-педагогічної роботи понад 30 років. Нагороджений почесним знаком «Відмінник освіти України». У 1996 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Економіко-математичне моделювання процесу управління матеріальними потоками (на прикладі виробничо-економічної системи харчової промисловості)». Основний напрям наукових інтересів — моделювання мезоекономічного простору кластер-логістичних систем. За результатами наукової і методичної роботи видано 96 публікацій загальним обсягом 84 др. арк. З них – три монографії і два навчальних посібники з грифом Міністерства освіти і науки України.

karp.jpg (53.03 Kb)КАРПЕНКО ВІТАЛІЙ ДМИТРОВИЧ – кандидат філософських наук, доцент. Закінчив Військово-політичну академію (м. Москва) у 1977 р. та ад’юнктуру, полковник у відставці. Науково-педагогічний стаж 30 років. Читає основні дисципліни: “Основи філософії”, “Філософія”, “Політологія” “Релігієзнавство”. Автор більш ніж 30 наукових та науково-методичних праць. Коло наукових інтересів: соціальна філософія, філософські проблеми політики, війни і миру, гуманізму і релігії. Нагороди: медаль ООН «За збереження миру». Почесна грамота Вінницької обласної адміністрації та обласної Ради, Подяка Президії Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності.yarovuy.jpg (38.45 Kb)ЯРОВИЙ АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ – кандидат філософських наук, доцент кафедри. 1977 р. закінчив філософський факультет Київського державного університету ім.Т.Г.Шевченка. 1986 р. захистив кандидатську дисертацію. На даний час працює над завершенням докторської дисертації. Науково-педагогічний стаж – 33 роки. Близько 50 публікацій, в тому числі 3 монографії та наукові статті у фахових виданнях. Читає основні дисципліни: „Соціологія”, „Політологія”, „Логіка”. Коло наукових інтересів: проблеми методології та епістемології; філософські проблеми кібернетики, проблеми штучного інтелекту.
Нагороди: Почесний знак «За розбудову освіти».


moiseenko.jpg (52.31 Kb)МОІСЕЄНКО СВІТЛАНА ІВАНІВНА – викладач кафедри. Закінчила Вінницький державний педагогічний інститут у 1996 р. Навчається в аспірантурі Національного педагогічного університету ім. М.Драгоманова.
Науково-педагогічний стаж: 14 років. Викладає наступні дисципліни: “Українська мова професійного спілкування”, “Культурологія”. Сфера наукових інтересів: формування риторичної культури ділової людини, мовленєвий етикет ділового спілкування; краєзнавчі дослідження Подільського регіону.

roik.jpg (63.42 Kb) РОЇК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ - викладач кафедри. Закінчив Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського в 2012 р. за спеціальністю "Історія" і отримав кваліфікацію магістр з історії України. На даний час навчається в аспірантурі ВДПУ на кафедрі "Всесвітньої історії" і працює над кандидатською дисертацією. Читає основну дисципліну «Історія України».

kohanko-2.jpg (8.27 Kb)КОХАНКО АЛІНА МИКОЛАЇВНА – викладач кафедри. У 2013р. закінчила Вінницький державний педагогічний університет за спеціальність «Фізичне виховання», кваліфікація «Вчитель фізичного виховання». На даний час є аспірантом кафедри педагогіки Віницького державного педагогічного університету. Викладає дисципліну: «Фізичне виховання».