Логін:   Лароль:  

Професорсько-викладацький склад кафедри

kab.jpg (60.03 Kb)Кабаненко Валентин Федорович - д.т.н., професор. У 1966 році закінчив Харківський авіаційний інститут за спеціальністю:«Системи автоматичного управління». Член-кореспондент Академії радіоелектроніки. Працював на підприємствах військово-промислового комплексу. В 1974 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук, а у 1991 році – доктора технічних наук за темою: “Системи управління та обробки інформації в галузі створення систем озброєння”. З 90-х років активно працює у сферах розробки високих технологій, вирішення екологічних проблем, енергозберігаючих технологій. Автор понад 70 наукових праць з проблем контролю, управлінню та оптимізації процесів в складних системах. Співавтор 3 патентів з удосконалення плазмових технологій щодо утилізації твердих побутових відходів, отрутохімікатів тощо.
Викладає навчальні дисципліни:
 Економічна інформатика;
 Система обробки економічної інформації;
 Інноваційний менеджмент.
Основні напрями наукових досліджень:
 Розробка та впровадження плазмових технологій при вирішенні екологічних та енергетичних проблем.


nikolyk.jpg (7.82 Kb)Ніколюк Петро Карпович - доктор фіз.-мат. наук, професор. У 1977 році закінчив Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, де у 2001 році захистив докторську дисертацію. Є Президентом Подільського наукового технологічного центру, який займається патентування винаходів з метою їх продажу на міжнародній арені, реєстрацією торговельних марок як в Україні, так і на міжнародному рівні, а також проведення консалтингу.
Викладає дисципліни:
 Математика для економістів
 Дослідження операцій
 Дискретний аналіз.


neluba.jpg (24.9 Kb)Нелюба Валентина Миколаївна – к.е.н., доцент. Закінчила Вінницький державний технічний університет за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері» і отримала кваліфікацію «Економіст, менеджер виробництва». В 2011р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Моделі та технології формування оптимального портфеля постачальників» за спеціальністю 08.00.11 – «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. Автор біля 17 наукових праць.
Викладає дисципліни:
 Економіко-математичне моделювання
 Прогнозування соціально-економічних процесів
 Інформаційні системи і технології в управлінні.


akulov.jpg (5.14 Kb)Акулов Михайло Григорович - к.е.н., доцент. Стаж науково-педагогічної роботи понад 30 років. Нагороджений почесним знаком «Відмінник освіти України». У 1996 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Економіко-математичне моделювання процесу управління матеріальними потоками (на прикладі виробничо-економічної системи харчової промисловості)». Основний напрям наукових інтересів — моделювання мезоекономічного простору кластер-логістичних систем. За результатами наукової і методичної роботи видано 96 публікацій загальним обсягом 84 др. арк. З них – три монографії і два навчальних посібники з грифом Міністерства освіти і науки України.
Викладає навчальні дисципліни:
 Моделювання економіки


stashko.jpg (36.27 Kb)Сташко Інна Василівна закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю «Економіка підприємства» (2006р), другу вищу освіту має "Економічна кібернетика" (2012 р.) Стаж роботи у вищій школі складає - дев'ять років. У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію на тему "Управління якістю зерна у діяльності сільськогосподарських підприємств" та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальність 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності). З 2015 року працює у Вінницькому фінансово - економічному університеті. Автор понад 70 наукових робіт. Має 30 наукових та науково-методичних публікацій. Напрямком наукових досліджень є удосконалення стратегії управління персоналом сільськогосподарських підприємств та застосування інформаційних систем на сільськогосподарських підприємствах. Викладає такі дисципліни як: Корпоративні інформаційні системи, Електронна комерція, Системи підтримки прийняття рішень, Технології створення БД і СД. Нейро - нечіткі технології, Стохастичні методи та моделі в ринковій економіці.


martynuk-petro.jpg (5.72 Kb)Мартинюк Петро Семенович - к.е.н., професор кафедри (за сумісництвом). Вищу освіту одержав у Одеському сільськогосподарському інституті за спеціальністю «Економічна кібернетика» і за кваліфікацією "Економіст-математик". Науково-педагогічну діяльність почав у 1971 році на посаді асистента кафедри економічної кібернетики Одеського сільськогосподарського інституту. Після обіймав посади доцента, декана, заступника директора з навчальної та наукової роботи ВФ КНТЕУ, завідуючого кафедри інформатики ВДАУ, проректора з наукової роботи ВФЕУ. Кандидат економічних наук з 1975 року. Приймає участь у розробці стратегічного плану регіонального розвитку Вінницької області. Під його керівництвом набув розвитку науковий напрям «Моделювання ринкової трансформації економіки регіону». Його наукова школа функціонує на підставі угоди з Головним управлінням економіки Вінницької облдержадміністрації. Автор декількох науково-методичних праць.
Викладає навчальні дисципліни:
 Економічна кібернетика
 Ситуаційний аналіз
 Ринкова трансформація економіки регіону
Основні напрями наукових досліджень
Моделювання трансформаційної економіки регіону.


tutunnikov.jpg (134.43 Kb) Тютюніков Ігор Євгенійович - к.т.н., доцент. У 1978 році закінчив Вінницький політехнічний інститут за спеціальністю „Автоматика та телемеханіка”. У 1990-1991 та у 1993-94 рр. проходив стажування на кафедрі інформатики технічного університету м. Кайзерслаутерн, Німеччина.
У 1993 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Моделювання алгоритмів управління рухом автономного мобільного робота у невідомому динамічному оточенні» за спеціальностями:
- застосування обчислювальної техніки, математичного моделювання та математичних методах у наукових дослідженнях;
- управління в технічних системах.
Автор понад 20 наукових праць та 10 авторських свідоцтв з проблем управління та оптимізації процесів в складних системах.

Основні напрями наукових досліджень:
- зворотні задачі динаміки в системах управління;
- аналіз динамічних рядів.

Викладає навчальні дисципліни:
 Технологія створення програмних та інтелектуальних систем
 Статистика
 Економічна діагностика
 Моделі економічної динаміки
 Системи моніторингу в економіці


plakat.jpg (36.03 Kb) Васильович - к.т.н., доцент. Вищу освіту здобув у Вінницькому політехнічному інституті. Працював у виробничому об’єднані «Вінницяенерго». З 1990 по 1995 рр. займався автоматизацією гідроелектростанцій в Анголі та Сірії. З 2000 року - викладач Вінницького фінансово-економічного університету. У 2010 році йому присвоєно наукове звання доцент по кафедрі економічної кібернетики. Автор понад 30 науково-методичних праць.
Основні напрями наукових досліджень:
 Оптимізація Інтернет-ресурсів
 Інтернет-маркетинг
 Застосування обчислювальної техніки в економічній діяльності
Викладає навчальні дисципліни:
 Інформатика
 Ефективність інформаційних систем
 Електронна комерція
 Інформаційний бізнес
 Безпека інформаційних систем


2-1n.jpg (128.52 Kb) Ковальчук Ольга Анатоліївна, к.е.н., старший викладач кафедри. В 2007 р. закінчила Вінницький національний технічний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій» і здобула кваліфікацію магістра менеджменту з корпоративного управління. З 2007 р. по 2010 р. навчалася в аспірантурі ВНТУ за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. У 2012 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук на тему “Математичне моделювання управління мотиваційним процесом персоналу”. Є автором понад 10 наукових публікацій.
Основні напрямки наукових досліджень: економіко-математичне моделювання, мотивація праці та навчання.
Викладає навчальну дисципліну
 Математичне програмування
 Імітаційне моделювання.


musienko.jpg (6.54 Kb) Мусієнко Олена Леонідівна – викладач. У 2000 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського за спеціальністю «Математика» і отримала кваліфікацію «Вчитель математики та основ інформатики». В 2009 році отримала другу вищу освіту у Вінницькому державному аграрному університеті, кваліфікація «Менеджер-економіст». На даний час навчається в асірантурі Вінницького національного аграрного університету за спеціальністю 08.00.03 -«Економіка та управління національним господарством», де працює над кандидатською дисертацією на тему «Управління інвестиційною діяльністю підприємств аграрного виробництва». У 2009 році у Вінницькому державному аграрному університеті пройшла підвищення кваліфікації на курсах за програмою «Бухгалтерський облік в системі програм «1С: Підприємництво 7.7.».
Викладає дисципліни:
 інформаційні системи і технології в управлінні (практичні заняття).Характеристика спеціальності "Економічна кібернетика"

Економічна кібернетика — це напрям, що займається застосуванням ідей та методів кібернетики до економічних систем. Зараз особливий інтерес до випускників спеціальності "Економічна кібернетика" виявляють сучасні підприємства в усіх регіонах України. Ця спеціальність має IV рівень акредитації. Економісти-математики, які мають високу кваліфікацію у сфері організаційного управління та економіки, володіють сучасними математичними методами аналізу і прогнозування економічних ситуацій, з використанням найновіших інформаційних технологій, а також управління економічними об’єктами в ринкових умовах, вміють організувати роботу з комп’ютеризації цих об’єктів, є спеціалістами в галузі економіки та управління виробничо-економічними системами. Студенти, які навчаються на спеціальності “Економічна кібернетика”, отримують систему знань з базової економічної підготовки та використання методів економіко-математичного моделювання, стратегій економічного розвитку підприємств за допомогою використання сучасних інформаційних технологій.
Студенти зі спеціальності "Економічна кібернетика" вивчають такі важливі економічні дисципліни, як економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, фінанси, облік, аналіз і аудит, міжнародна економіка, тощо. В той же час вони отримують глибоку математичну і комп’ютерну освіту завдяки таким дисциплінам, як об’єктно-орієнтоване та системне програмування, комп'ютерні мережі та програмування для Інтернет, моделювання економіки, імітаційне моделювання, дослідження операцій, інформаційні системи в економіці, бази даних, економічна кібернетика і т.д.

Кваліфікація випускника
Фахівець з економічної кібернетики – це фахівець широкого профілю, який буде підготовлений для роботи в галузі економіки.
Основні напрямки діяльності:
 економіко-математичне моделювання;
 побудова й експлуатація автоматизованих інформаційних систем;
 комп'ютерне моделювання;
 операції з нерухомістю, страхування;
 державне управління в економічній та соціальній галузях;
 діяльність в сфері фінансових, контрольно-ревізійних і податкових органів, банків, науково-дослідних центрів, освітніх організацій.

Система функцій та типових задач фахівця з економічної кібернетики
 керівництво діяльністю трудового колективу;
 ведення стратегічного планування зовнішньоекономічної діяльності;
 розробка програм оздоровлення підприємства;
 розробка аналітичних висновків і прогнозів ефективності підприємства;
 оцінка економічних ситуацій;
 розробка методів аналізу ринку праці;
 стратегічне планування та прогнозування розвитку підприємства;
 організація учбово-методичної роботи вищого навчального закладу та проведення занять.
Компетенція випускника
Фахівець з економічної кібернетики буде здатний розробляти:
 методи і моделі прийняття науково обґрунтованих рішень;
 методи і моделі системного аналізу об'єктів управління;
 методи і моделі побудови моделюючих систем аналізу економічних процесів;
 методику формулювання і розв'язання економічних задач на ЕОМ;
 принципи і методику організаційно-економічних систем.
Випускники мають право займати такі посади:
 керівник малого підприємства без апарату управління
 інженер із застосування комп’ютерів
 інженер з автоматизованих систем керування виробництвом
 адміністратор бази даних, адміністратор мережі
 аналітик з комп'ютерних комунікацій, комп'ютерних систем та банків даних
 програміст прикладний, програміст-аналітик, розробник додатків
 Web - майстер, Web-програміст
 фахівець з супроводу програмного забезпечення
 фахівець з систем захисту інформації та програм
 консультант з інформаційних технологій
 викладач вищого навчального закладу
 викладач професійного навчально-виховного закладу
 учитель середнього навчально-виховного закладу
 викладач спеціалізованого навчального закладу
 консультант з економічних питань
 оглядач з економічних питань
 економіст-аналітик, інформаційний аналітик, системний аналітик
 економіст з планування
 економіст з фінансової роботи
 математик-економіст
 розробник інформаційної системи
 менеджер з інформаційних технологій
 інформаційний менеджер та інші.

Інформація про створення кафедри

Кафедра економічної кібернетики заснована у відповідності до рішення ДАК (протокол № 30 від 12 грудня 2000 р.) та затверджена наказом № 9 по університету від 17 січня 2001 року. Очільником кафедри призначено кандидата технічних наук Ушакова Едуарда Павловича. На той час мала такий професорсько-викладацький склад:
..