Логін:   Лароль:  

Кафедра менеджменту та адміністрування

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КАФЕДРУ


Діяльність кафедри ґрунтується на таких принципах: випереджальний характер підготовки і підвищення кваліфікації викладацьких кадрів відповідно до норм національних та світових стандартів, безперервність, наступність, інтегрованість та гуманістичний характер навчально-виховного процесу; координація зусиль щодо підвищення професійного потенціалу студентської молоді.
Професорсько-викладацький склад кафедри в цьому напрямі постійно підвищує науково-методичний рівень навчального процесу. Впроваджуються активні методи та прогресивні технології навчання. Це формує суспільно активну, творчу особистість, яка здатна самостійно мислити, генерувати нові ідеї, приймати сміливі, нестандартні рішення. Реалії сьогодення свідчать, що така особистість, реалізуючи свій творчий потенціал, зможе досягти успіхів у навчанні й роботі. У цьому контексті стає очевидним, що цінність набутих знань, здобутих під час навчання в університеті полягає не так у теоретичному їх засвоєнні, як у формування навичок їх практичного застосування.
Наші випускники можуть працювати керівниками малих фірм, керівниками структурних підрозділів та служб такого спрямування:
• страхові компанії;
• промислові підприємства відповідних галузей;
• банки і банківська діяльність;
• фінансово-кредитні установи;
• організації сфери послуг та торгівлі (керівники торгівельних підрозділів, мерчандайзери, промоутери, маркетологи);
• інші галузеві підприємства малого та середнього бізнесу.


ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ І АДМІНІСТРУВАННЯ:afonin-a.s..jpg (90.61 Kb)АФОНІН А.С. - завідувач кафедри менеджменту і адміністрування, доктор економічних наук, професор. Зробив значний внесок у розвиток науки, є членом спеціалізованої ради по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук із спеціальності 08.00.04 та 08.00.06 Міжнародного університету бізнесу і права.
Сфера наукових інтересів управління, фінансовий менеджмент і співпраця у слабоорганізованих системах. Має більше 70 науково-методичних публікацій.


molchanov1.jpg (24.79 Kb)МОЛЧАНОВ ПАВЛО АНАТОЛІЙОВИЧ – доктор технічних наук, професор. Закінчив Київський політехнічний інститут у 1971 році за спеціальністю «Електронні прилади». У 1980 році отримав вчений ступінь кандидата технічних наук. У 1999 році отримав науковий ступінь доктора технічних наук у Вінницькому державному технічному університеті за спеціальністю «Елементи та пристрої обчислювальної техніки і системи керування» - 05.13.05. Має більше 200 наукових праць, 20 авторських свідоцтв СРСР, 16 патентів України, 2 патента США. На кафедрі менеджменту працює з 2010 року.

Викладає наступні навчальні дисципліни:
 Методологія та організація наукових досліджень.
lopatyk.jpg (8.02 Kb)ЛОПАТЮК РУСЛАНА ІВАНІВНА – кандидат економічних наук, доцент. У 2007р. закінчила ПВНЗ «Європейський університет», за спеціальністю «Економіка підприємства», кваліфікація магістр з економіки, у 2012р. в тому ж вищому навчальному закладі отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Фінанси і кредит», кваліфікація спеціаліст з фінансів і кредиту. В 2013р. захистила кандидатьку дисертацію на тему «Економічні механізми інвестування підприємств аграрної сфери» за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності).


litinska.jpg (4.52 Kb)ЛІТИНСЬКА АЛЬОНА МИКОЛАЇВНА - старший викладач кафедри менеджменту і адміністрування. Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського у 2004 році за спеціальністю “Педагогіка та методика середньої освіти. Географія і біологія”. У 2009 році закінчила факультет перепідготовки кадрів Вінницького фінансово-економічного університету за спеціальністю “Менеджмент організацій”. Аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка, географічного факультету, спеціальність 11.00.02 – економічна і соціальна географія. Має 26 публікацій, з них 4 навчально-методичного характеру.

Викладає наступні навчальні дисципліни:
 Трансформаційна економіка і економічна політика держави;
 Основи економіки;
 Екологія;
 Безпека життєдіяльності;
 Економічна і соціальна географія світу.

Основні напрямки наукових досліджень:
 "Територіальна організація виробництва, комплексний розвиток промислових та економічних регіонів";
 "Застосування технології формування творчої особистості в процесі навчальної діяльності".


12.jpg (70.37 Kb)ДРАБАНІЧ АННА ВІКТОРІВНА – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і адміністрування. У 2006 році закінчила ВФЕУ за спеціальністю «Менеджмент організацій» з відзнакою.
У 2011 році закінчила аспірантуру у Хмельницькому Національному Університеті та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю «Економіка та управління підприємством». Захистила дисертацію на тему «Удосконалення методів оцінки та управління якістю продукції швейного підприємства». Є автором та співавтором більше ніж 40 наукових праць та методичних рекомендацій, є співавтором 4 наукових посібників з грифом МОН. Працює в університеті на кафедрі менеджменту з 2006 року.

Викладає наступні навчальні дисципліни:
 Маркетинг;
 Основи стандартизації та управління якістю;
 Патентування та ліцензування;
 Страхування;
 Страхові послуги.

Основні напрямки дослідження:
 «Системи управління якістю на промислових підприємствах».


swscan00002.jpg (70.58 Kb)ПОДОБНА ЮЛІЯ ЮРІЇВНА – кандидат технічних наук, доцент кафедри менеджменту і адміністрування. У 1998 році закінчила Вінницький державний технічний університет за спеціальністю «Технологія машинобудування». У 2004 році отримала вчений ступінь кандидата технічних наук Московського енергетичного інституту (технічний університет) за спеціальністю «Техногенна безпека в електроенергії». Є автором більш як 12 наукових праць. На кафедрі працює з 2002 року.

Викладає наступні навчальні дисципліни:
 Безпека життєдіяльсті;
 Охорона праці.

gromova.jpg (82.46 Kb) ГРОМОВА ОЛЬГА ЄВГЕНІЇВНА - кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і адміністрування. У 2007 р. закінчила з відзнакою Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю "Менеджмент організацій" і отримала кваліфікацію «Магістр з менеджменту організацій, менеджер-економіст». З 2008 р. навчалась в аспірантурі Хмельницького національного університету. В 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Мотиваційний механізм активізації інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств» за спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємством. Є автором та співавтором понад 20 наукових робіт.

Викладає наступні навчальні дисципліни:
 Планування та організація виробничої діяльності;
 Діловодство;
 Державне та регіональне управління.
Основні напрями досліджень:
 «Активізація інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств».НАУКОВА, НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ТА КУЛЬТУРНО МАСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ


Завданням кафедри на перспективу є підготовка публікацій, що мають виняткове значення для розвитку навчально-виховного процесу, видання з грифом МОН навчальних посібників з основних фахових дисциплін і авторських курсів лекцій, що викладаються в університеті.
Викладачами кафедри розроблені та видані з грифом МОН України навчальні посібники:
men1.jpg (58.37 Kb)
Підприємництво.

men2.jpg (46. Kb)
Організація праці менеджера» - гриф надано МОНМСУ (Лист №( №1/11-4833 від 10.04.12р.).

men3.jpg (39.86 Kb)
Методологія та організація наукових досліджень

men4.jpg (35.33 Kb)
Інноваційний менеджмент - гриф надано МОНМСУ (Лист №( №1/11-5753 від 06.04.12р. .).

men5.jpg (51.38 Kb)
Основи менеджменту - гриф надано МОНМСУ (Лист №( №1/11-5214 від 17.04.12р .).

men6.jpg (62.45 Kb)
Організація виробництва - гриф надано МОНМСУ (Лист №(№1/11-4832 від 10.04.12р.).

Також викладачі спільно зі студентами прийняли участь більш ніж у 15 різних Всеукраїнських науково-практичних конференціях. Де було опубліковано більш ніж 150 статей науково-методичного та науково-практичного характеру.
Отже, кафедра менеджменту і адміністрування має досить потужну матеріальну базу для підготовки фахівців в галузі менеджменту. Матеріальна база щорічно оновлюється, доповнюється новими матеріалами, та змінюється, залишаючи у минулому неефективні методи навчання і створюючи нові, більш прогресивні.
men7.jpg (35.95 Kb)
Постійна увага приділяється і науковій роботі студентів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування». Так, за останній рік, майбутні менеджери прийняли участь у роботі більше десятка наукових конференцій як всеукраїнського так і міжнародного рівня. Ними підготовлено та видано більше шестидесяти наукових статей та тез.
Студентки Лилик О. та Гончарук О. прийняли активну участь у Всеукраїнському конкурсі студентських маркетингових планів із вельми цікавою пропозицією щодо організації у місті Вінниця притулку для бездомних тварин.
Студенти Столяр Р. та Шибанов А. стали переможцями ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій» у номінаціях відповідно «Соціально-орієнтований менеджер» та «Менеджер-консультант». Їм видано сертифікати учасників та грамоти.
Крім того на кафедрі менеджменту активно працює проблемний гурток, у засіданнях якого постійну та активну участь приймають студенти різних спеціальностей та викладачі з майже всіх кафедри університету. До того ж практикується запрошення на засідання гуртка фахівців із підприємств Вінниччини.
Таким чином, кафедра менеджменту активно та системно працює над підвищенням наукового рівня університету та докладає всіх зусиль для формування високого наукового рівня майбутніх менеджерів.
Але не тільки науковою роботою займаються наші студенти. Вони ще й приймають активну участь у громадському, культурно-мистецькому житті університету.

men8.jpg (54.72 Kb)
men9.jpg (61.79 Kb)

Головним святом для наших студентів є «Тиждень кафедри» в якому з величезним задоволенням всі приймають активну участь. Також студенти – менеджери проявляють себе в загально - вузівських заходах «Подільська осінь», «День університету, святкування Нового року, різні спортивні змагання, конкурсах «Міс та Містер університету» в яких неодноразово перемагали.
men11.jpg (28.92 Kb)
У 2011-2012 н.р. перемогу в конкурсі «Міс університету» отримала студентка групи 40МЕ-07 – Грушко Аліна.

men10.jpg (46.17 Kb)
У 2012-2013 н.р. перемогу в конкурсі «Міс університету» отримала студентка групи 48МЕ-10 – Знамеровська Анна.

Кафедра дбає про те, щоб кінцевим результатом її роботи був розвиток особистості кожного студента та їх подальше працевлаштування. 95% випускників кафедри працевлаштовані, займають відповідні посади в різних галузях державних, приватних та інших установах. Більшість випускників мають відповідний професійний ріст.