Логін:   Лароль:  

Кафедра обліку і аудиту

Бухгалтерський облік – безпомилковий суддя минулого,
необхідний керівник сучасного
і надійний консультант майбутнього
кожного підприємства.
І.Шер, німецький економіст
Кафедра обліку і аудиту є випусковою, акредитованою за IV рівнем, що готує фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст та магістр за спеціальністю „Облік і аудит” на денній та заочній формах навчання. Kpiм того, в університеті проводиться перепідготовка для отримання другої спеціальності „Облік i аудит” для фахівців, які мають дипломи про вищу освіту.

Кафедра має цікаву історію. Створена була в серпні 1996 року за наказом ректора Білоконного П.Г. Першим завідувачем кафедри був к.е.н., доктор філософії, людина з великим практичним досвідом роботи – Дубінін Олексій Артемович.
З 1 вересня 1998 року завідує кафедрою «Облік і аудит» Румеліді Євгенія Григорівна. Здібний науковець і вчений, авторка понад 80 наукових праць. Під керівництвом цього науковця здійснювалося комплектування кафедри необхідними методичними матеріалами, довідковими виданнями.
З середини 1999 р. по 2000 р. кафедрою завідувала к.е.н., доц. Масловська Людмила Цезарівна.
З 2001 р. по 2009 р. кафедру очолювала д.е.н., проф. Боднар Тетяна Петрівна, яка доклала багато зусиль для комплектування кафедри викладачами високої кваліфікації та формування методичного забезпечення дисциплін.
З 2009 р. по 2013 р. завідувачем кафедри був д.е.н. Погрібний Ігор Якович, який досліджує економічні проблеми виробництва нерухомості агропромислових комплексів в умовах розвитку ринкових відносин та інвестиційну привабливість агропромислових регіонів.
Під час завідування кафедрою приділялась значна увага науково-дослідній роботі викладачів та студентів. Кафедра створила досконалий науково-методичний комплекс дисциплін, де провідне місце відводиться авторським методичним розробкам.
З 1996 р. по 2011 р. змінювались не тільки завідувачі кафедри, неодноразово відбувалися зміни і у складі викладачів кафедри.
Завдяки цілеспрямованій діяльності керівництва щодо кадрового забезпечення навчального процесу сформувався висококваліфікований склад науково-педагогічних фахівців.
Сьогодні на кафедрі працюють: д.е.н. Ігор Якович Погрібний, д.е.н., проф. Тетяна Петрівна Боднар, к.е.н., доц. Зоя Гаврилівна Бурчак, к.е.н., доц. Ірина Геннадіївна Крупельницька, к.е.н., доц. Ірина Юріївна Тимрієнко, к.е.н., доц. Валентина Володимирівна Кириченко, к.е.н., доц. Алла Петрівна Неживенко, викладачі Маргарита Миколаївна Хмарук, Світлана Вікторівна Романенко.


butynez.jpg (6.74 Kb)БУТИНЕЦЬ ФРАНЦ ФРАНЦОВИЧ – завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Української Академії економічної кібернетики. Відмінник освіти України, член Ради Спілки аудиторів України, член Аудиторської палати України (2000-2007), директор приватної аудиторської фірми «Аудит-Бутинець», сертифікований аудитор та ліцензований судовий експерт.
Закінчив Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка (нині Київський національний економічний університет ім.. Вадима Гетьмана). У квітні 1986 року захистив докторську дисертацію на тему «Проблеми господарського контролю і ревізії в сільському господарстві: питання методології, теорії і практики».
Першим в незалежній Україні опублікував цикл навчальних посібників з бухгалтерських дисциплін для ВНЗ: «Теорія бухгалтерського обліку», «Фінансовий облік», «Управлінський облік», «Організація бухгалтерського обліку», «інформаційні системи в обліку», «Податковий облік в Україні», «Історія бухгалтерського обліку».
Є засновником наукової школи, яка займається розробкою проблем теорії та методології господарського контролю.


pogribnuy.jpg (61.65 Kb) ПОГРІБНИЙ ІГОР ЯКОВИЧ - доктор економічних наук, доцент кафедри «Облік і аудит». У 1978 році закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво». В 2005 році закінчив навчання у Міжнародній академії управління персоналом за спеціальністю Правознавство. Стаж педагогічної роботи – 5 років.
Наукові інтереси: економічні проблеми виробництва нерухомості агропромислових комплексів в умовах розвитку ринкових відносин, методика визначення ліквідної вартості виробничої нерухомості, питання економічного розвитку та відновлення платоспроможності підприємств.

bodnar.jpg (46.39 Kb)БОДНАР ТЕТЯНА ПЕТРІВНА – д.е.н., професор. У 1987 році закінчила Вінницький торгівельно-економічний інститут, за спеціалізацією: Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності. Стаж педагогічної роботи: 14 років. Викладає дисципліни: «Страхування», «Страхові послуги», «Бюджетний менеджмент», «Соціальне страхування».
У колі наукових інтересів д.е.н., проф. Боднар Т.П. – питання обліку в страхових організаціях.
Має понад 50 наукових праць, є співавтором навчальних посібників та монографій.timrienko.jpg (16.93 Kb)ТИМРІЄНКО ІРИНА ЮРІЇВНА – заст. завідувача кафедри, к.е.н., доцент кафедри «Облік і аудит». У 1986 році закінчила Київський торгівельно-економічний інститут за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарчої діяльності». Кваліфікація – економіст. У 2009 році закінчила аспірантуру Житомирського Державного Технологічного Університету за спеціальністю 08.00.09 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит.
У 2010 році рішенням спеціалізованої Вченої Ради Національної академії статистики, обліку та аудиту Державного комітету статистики України на підставі прилюдного захисту дисертації на тему «Облік і аналіз витрат на якість продукції: організація і методика» Тимрієнко І.Ю. присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук. Має понад 20 наукових та методичних праць, серед яких монографії, навчальні посібники, статті.
Досліджує питання: облікові аспекти відображення витрат, пов’язаних з якістю продукції на молокопереробних підприємствах; розрахунок собівартості продукції з урахуванням витрат на якість; організації методик аналізу даних витрат.


burchak.jpg (47.52 Kb) БУРЧАК ЗОЯ ГАВРИЛІВНА – к.е.н., професор. Закінчила Львівський торгівельно-економічний інститут у 1961 р. Спеціалізація: Бухгалтерський облік. Стаж педагогічної роботи: 36 років. Викладає дисципліни:
Бухгалтерський облік
Стратегічний аналіз
Облік у зарубіжних країнах
Звітність підприємств
Сфера наукових інтересів: стратегія розвитку обліку.kirichenko.jpg (86.91 Kb)КИРИЧЕНКО ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА – к.е.н., доцент кафедри. Освіта: Вінницький кооперативний технікум, 1981р. за спеціалізацією: Бухгалтерський облік. Львівський торгівельно-економічний інститут, 1984р. за спеціалізацією: Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності. Московський ордена Дружби народів кооперативний інститут Центроспілки Росії, педагогічний факультет, 1992 р. за спеціалізацією: Викладання предмету «Бухгалтерський облік і фінансування у споживчій кооперації». Стаж педагогічної роботи: 21 рік. Викладає дисципліни: «Організація обліку», «Аудит», “Облік у банках”.
Досліджує питання методики обліку основних засобів, витрати підприємства.

shevchuk.jpg (37.88 Kb)ШЕВЧУК ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНА – к.е.н., доцент. Закінчила Київський торговельно-економічний інститут за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарчої діяльності» (1988р.). У 2010 році захистила кандидатську дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». Має 14 років науково-педагогічного стажу, є автором 82 наукових та навчально-методичних праць. За багаторічну сумлінну працю і особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів нагороджена грамотою Міністерства освіти і науки України та відзначена знаком «Відмінник освіти України».swscan00001.jpg (3.53 Kb)РОМАНЕНКО СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА – викладач кафедри. Закінчила Черкаський банківський інститут в 2003 року. Спеціальність “Облік і аудит”.
Викладає дисципліни: «Судово-бухгалтерська експертиза», «Бюджетний менеджмент».
Сфера наукових інтересів: дослідження в галузі недержавної системи страхування та добровільного медичного страхування.

Викладацький персонал кафедри наполегливо працює над підвищенням свого фахового рівня.
Співробітники кафедри проводять активну роботу в плані підготовки методичного забезпечення навчального процесу необхідними матеріалами, постійно працюють над створенням власних навчально-методичних праць, які враховують специфіку викладання зазначених дисциплін у вищому навчальному закладі. Продовжено роботу з впровадження інноваційних методик викладання та інформаційних технологій у навчальний процес. В умовах переходу в Україні на Національні стандарти бухгалтерського обліку та новий План рахунків розроблено методичне забезпечення з нових дисциплін та поновлено з тих дисциплін, які вже викладались.


Важливою складовою кафедри є наукова робота, яка здійснюється в рамках науково-дослідної т

еми: “Організація і методика розвитку теорії, методології та практики обліку і контролю у конкурентному середовищі”.
Напрямками дослідження є:
- організація та методологія обліку і контролю витрат допоміжних виробництв у конкурентному середовищі (Кириченко В.В.);
-створення функціональної системи бухгалтерського обліку і контролю витрат на якість продукції переробних підприємств (Тимрієнко І.Ю.);
-шляхи удосконалення організації та методології обліку і контролю як сукупності інформаційних та комунікаційних процесів. (Хмарук М.М.).
- Облік і контроль необоротних активів на підприємстві в умовах ринку: організація та методика (Неживенко А.П.).

Значну увагу викладачі кафедри приділяють організації науково-дослідної роботи студентів. На кафедрі працюють студентське професійне об’єднання „Клуб „Бухгалтер”, студентські гуртки „Проблеми удосконалення бухгалтерського обліку в Україні” (науковий керівник: к.е.н., доцент Тимрієнко І.Ю..) і „Проблеми удосконалення аудиту” (науковий керівник: к.е.н., доцент Кириченко В.В.).

Особлива увага приділяється участі студентів в конференціях, круглих столах за результатами їх науково-дослідної роботи, що стимулює наукові інтереси студентів і підвищує зацікавленість молоді в науково-дослідній роботі.
Кафедра обліку і аудиту продовжує роботу по вдосконаленню процесу навчання, відповідності навчальних програм, методики викладання профілюючих дисциплін відповідно до Болонського процесу.


Науково-дослідна робота кафедри

Науково-дослідна робота ведеться за кафедральною темою державної реєстрації: «Облік, аналіз та аудит в умовах ринкових відносин», реєстраційний номер 0108U011061. Напрямками дослідження є:
проблеми організації обліку кредиторсь кої заборгованості в умовах реформування обліку (Бурчак З.Г.);
облік і контроль витрат (Кириченко В.В.);
внутрішній облік та аналіз витрат на забезпечення якості продукції в процесі виробництва (Тимрієнко І.Ю.);
адаптація складових моніторингу в умовах вступу в ЄС (Хмарук М.М.).
Проводиться наукова робота зі студентами, результатами якої є доповіді на наукових студентських конференціях, участь в конкурсах та олімпіадах, публікації наукових статей в Всеукраїнському фаховому журналі “Регіональна бізнес-економіка та управління”, журналах: “Вісник наукових досліджень”, “Економіка Вінниччини”. Видано 5 збірників наукових праць студентів та викладачів кафедри.
Викладачі кафедри приймають активну участь в організації та проведенні щорічної викладацької науково-практичної конференції : “Актуальні проблеми реструктуризації економіки регіону”, яка проводиться в рамках ВФЕУ.
Викладачі кафедри “Облік і аудит” постійно друкують наукові статті в різних періодичних виданнях спрямування бухгалтерського обліку і аудиту.


Навчально-методична та виховна робота

Для професійної підготовки студентів кафедрою розробляються методичні вказівки до виконання практичних індивідуальних завдань з самостійної позааудиторної роботи студентів за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу ; методичні вказівки до виконання практичних занять з використанням комп’ютерної техніки і програмних засобів, з використанням сучасних активних методів навчання і тестів з дисциплін кафедри; опорні конспекти. Постійно проводяться науково-методичні семінари.

Наукові праці кафедри

Найменування наукової праці

Видавництво, журнал (номер, рік або № авт. свідоцтва)

1

2

3

1

Актуальні проблеми підготовки кадрів для сфери малого бізнесу на Україні

Регіональна бізнес-економіка та управління. -2004.-№1.-С.102-108

2

Особливості організації та ведення бухгалтерського обліку доходів на неприбуткових підприємствах

Вісник наукових досліджень ВФЕУ.-2005.-№ 3.-С.15-26

3

Системний підхід до класифікації витрат на якість на масло-та сироробних підприємствах

Вісник наукових досліджень ВФЕУ.-2006.-№ 5.-С.25-33

4

Проблемні питання методики оцінки витрат на якість

Вісник наукових досліджень ВФЕУ.-2008.-№8.- С.30-34.

5

Технологічні стадії виробництва, що обумовлюють виникнення витрат на якість у молочній промисловості

Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. - Житомир: ЖДТУ.- 2008.-№ 4 (46).-С. 145-150.

6

Методика збору інформації про витрати на якість з використанням процесного підходу (на прикладі сироробних підприємств

Проблеми теорії на методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць./Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. Випуск 3(12).- Житомир: ЖДТУ.-2008.-С.419-431

7

Економічний зміст витрат на якість продукції промислових підприємств

Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. - Житомир: ЖДТУ.- 2009.-№ 1 (47).-С. 134-137.

8

Управлінський облік витрат на якість продукції: концептуальний підхід, теорія і практика

Проблеми системного підходу в економіці. Електронне наукове фахове видання. – Киів: НАУ. -2009. - № 1.- режим доступу http:/www.nbuv.gov.ua/.../Timrienko_109.htm.- Заголовок з екрану

9

Модель управлінського аналізу витрат на якість на підприємствах молочної промисловості

Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю та аналізу. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: бухгалтерський облік, контроль і аналіз.-2009.-№2(14).-С.210-216

10

Обліковий аспект відображення витрат на якість продукції підприємств переробної промисловості

Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. - 2009.-№ 3 (49).-С. 185-189.

11

Системний підхід до складу та класифікації витрат на якість на масло-та сироробних підприємствах Вінницького регіону

Стратегічна реструктуризація регіональної економіки та соціальної сфери : І V Регіональна науково-практична конференція. Вінниця, 28 березня 2008 р.- Вінниця. ВФЕУ, 2008 .- С.9

12

Внутрішня методика обліку затрат, пов’язаних з якістю продукції

«Майбутнє-аудит» : Всеукраїнська науково-практична конференція. - Кривий Ріг,1 грудня 2008 р.- Кривий Ріг : Видавничий дім, 2008. -С.58-60.

13

Облік якості продукції: історичний аспект // Зимові читання, присвячені ідеям П.П. Німчинова та І.В. Малишева:

Сьома всеукраїнська наукова конференція, присвячена видатним вченим у галузі бухгалтерського обліку.- Житомир: ЖДТУ, 2009.- С. 67-69.

14

Організаційно-методичні основи аналізу витрат на якість продукції переробних підприємств

Простір і час сучасної науки: П’ята Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 23-25 квітня 2009 р.ч.1-Київ, 2009.- С.38-40

15

Економічний зміст і розвиток категорії «якість продукції»

П’ята міжнародна наукова конференція «Бухгалтерський облік, аналіз і контроль в системі корпоративного управління» 9-10 вересня 2009 р.-Краматорск-Житомир.-2009.-С.136-138

16

Формування системи управлінського обліку витрат на якість продукції

Сучасність, наука, час: взаємодія та взаємовплив. Шоста Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 20-22 листопада 2009 р.ч.2-Київ, 2009.- С.63-64

17

Сучасні методи виявлення даних про витрати на якість продукції.

Економіка Вінничини. Науковий, виробничо-практичний журнал. – 2010. – № 2 (20). – С. 45-48

18

Управлінський облік витрат на якість продукції: організація і методика

Актуальні питання сучасної економіки.-Матеріали Всеукраїнської заочної наукової конференції (м.Умань, 20-21 січня 2011 р.) .- Збірник тез доповідей частина 2.-Умань.-с.138-140

19

Особливості економічного аналізу витрат на якість продукції молокопереробних виробництв

Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин.- Матеріали п’ятої Міжнародної науково-практичної конференції (м.Умань 19-20 травня 2011 р).- . Збірник тез доповідей частина 2.-Умань, с.132-134

20

Система обліку витрат на якість продукції: етапи становлення і розвитку

Научная интернет-конференция "Соколовские чтения в Житомире: наследие и развитие идей великого ученого" (г. Житомир, 17 июня 2011 г.).- Розміщено на сайті http://zsas.zhitomir.org