Логін:   Лароль:  

Положення про Економіко-правовий коледж

Положення про Коледж
polozhennya-pro-koledge_18 (n/a)

Економіко-правовий коледж Приватного вищого навчального закладу «Вінницький фінансово-економічний університет»

Місцезнаходження коледжу: м. Вінниця, вул. Пирогова, 71-а, корпус №3, тел./факс (0432) 53-47-27

Керівництво коледжу


gevchuk_a_v_.jpg (391.82 Kb)ГЕВЧУК А.В., директор коледжу, перший проректор, кандидат економічних наук, доцент.


litinska.jpg (4.52 Kb)

А.М. Літинська – заступник директора коледжу з навчально-виховної роботи

Створення коледжу


З метою поєднання загальної середньої та професійної освіти, забезпечення варіативності та гнучкості освітньо-професійних програм з урахуванням змін на ринку праці та попиту на нові професії, у 2007 році на базі Вінницького фінансово-економічного університету був створений Економіко-правовий коледж.
Економіко-правовий коледж - є невідокремленим структурним підрозділом Вінницького фінансово-економічного університету, який провадить освітню діяльність за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» та кваліфікації у споріднених напрямах підготовки і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення; дає поглиблену економіко-правову орієнтацію спеціально відібраній обдарованій молоді.
kolledg.jpg (51.63 Kb)

Структура коледжу


Структурним навчально-методичним підрозділом коледжу, що проводить навчально-виховну та методичну роботу з однієї або кількох споріднених навчальних дисциплін є циклова комісія.
Навчально-виховний процес в коледжі забезпечують циклові комісії:
випускова циклова комісія з правознавства;

випускова циклова комісія зі спеціальності «Менеджмент»;

випускова циклова комісія зі спеціальності «Фінанси,банківська справа та страхування»;

випускова циклова комісія зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;

циклова комісія з гуманітарних дисциплін;

циклова комісія з природничо-математичних дисциплін.

kolledg2.jpg (86.19 Kb)
У їх штаті 64 викладачі, з них мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» – 10 осіб, педагогічне звання «викладач-методист» - 2 особи, педагогічне звання «вчитель-методист» - 2 особи, кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» - 11 осіб, кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» – 13 осіб, кваліфікаційну категорію «спеціаліст» - 28 осіб.
Викладацький склад докладає зусиль, щоб дати студентам ґрунтовні знання з обраного фаху, навчити застосовувати їх на практиці, уміти робити науково обґрунтовані висновки і творчо працювати, самостійно здобувати знання. Постійно вдосконалюється методика викладання предметів, посилюється індивідуалізація, диференціація та впровадження інноваційних форм навчання.

Основні напрямки діяльності Коледжу:
За наданими ліцензіями Коледж здійснює підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями:
освітній рівень - повна загальна середня освіта;
освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» за напрямами:
Напрям підготовки 08 «Право»
спеціальність 081 «Право»
Напрям підготовки 07 «Управління та адміністрування»
спеціальність 071 «Облік і оподаткування»
спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;
спеціальність 073 «Менеджмент»
спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Коледж по акредитованим спеціальностям має право видачі випускникам дипломів про вищу освіту державного зразка та атестату про повну загальну середню освіту.
З метою сприяння розвитку навчально-матеріальної та соціально-побутової бази, забезпечення професійно-практичної підготовки, вирішення соціальних та інших питань Коледж здійснює цільову підготовку студентів з наступним їх навчанням у Вінницькому фінансово-економічному університеті за узгодженими навчальними планами.
Термін навчання в Коледжі складає:
за напрямом підготовки 08 «Право»:
денна форма навчання:
на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) – 4 роки;
на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 3 роки;
заочна форма навчання:
на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 4 роки
за напрямом підготовки 07 «Управління та адміністрування»
денна форма навчання:
на основі базової загальної середньої освіти – 3 роки;
на основі повної загальної середньої освіти – 2 роки.
заочна форма навчання:
на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 3 роки.

Організація навчально-виховного процесу в Коледжі:
Навчально-виховний процес забезпечує можливість:
здобуття особою знань, умінь і навичок у гуманітарній, правовій, соціально - економічній, науково - природничій сферах;

інтелектуального, морального, духовного, естетичного і фізичного розвитку особи, що сприяє формуванню знаючої, вмілої та вихованої особистості. Викладацький склад постійно працює над формуванням в студентів уміння аналізувати матеріал, робити висновки й узагальнення; успішно застосовується диферинційований підхід до навчання, впроваджуються інтерактивні форми навчання, що особливо активізує діяльність студентів. На етапі закріплення нових знань педагоги використовують навчальні завдання різного рівня склалності: репродуктивні, продуктивні, проблемні. В цілому, організація навчального процесу в Коледжі спрямована на задоволення потреб студентів у пізнавальній діяльності, спілкуванні, самоутвердженні.
kolledg3.jpg (103.12 Kb)

Навчальний процес в Економіко-правовому коледжі здійснюється у таких формах: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи.

В Коледжі організована кабінетна система навчання з використанням кабінетів університету. Відповідно до робочого навчального плану з метою активізації навчально-виховного процесу укомплектовані навчальні кабінети з української мови та літератури, основ економіки, математики, інформатики, англійської мови, кабінет історії та права та кабінет захисту Вітчизни і медико-санітарної підготовки. Предметні кабінети укомплектовані необхідним навчально-методичним матеріалом, різними видами наочності та демонстрації. Широко застосовується використання ТЗН та комп’ютерної техніки в процесі навчання.

Для організації культурно-масової та фізкультурної роботи Коледж має розвинуту матеріально-технічну базу, а саме: актовий зал площею 429 м2, пристосований спортивний зал – 844 м2, спортивний майданчик, який включає в себе футбольне поле, баскетбольний та волейбольний майданчик, перекладини, бігові доріжки.

Система планування та організація виховної роботи в Коледжі спрямована на різні напрямки: національне і патріотичне виховання студентів, моральне та громадянське виховання, художньо-естетичний напрямок виховання, сприяння творчому розвитку особистості, формування здорового способу життя, фізичний розвиток та підвищення рівня культури, правове виховання, трудове виховання, екологічне виховання, робота з батьками.

У формуванні та розвитку особистісних якостей студентів, приймають участь всі працівники Коледжу: адміністрація, педагоги, завідувач медичним пунктом, технічні працівники.

Результати моніторингу якості освіти

Результати моніторингу якості освіти


Рейтинг студентів reiting (134.17 Kb)
reiting_2 (n/a)
reiting_3 (130.58 Kb)

Річний звіт про діяльність коледжу

Річний звіт


Звіт ЦК з юридичних дисциплін zvit (119.01 Kb)