Логін:   Лароль:  

ВИПУСКОВА ЦИКЛОВА КОМІСІЯ З ПРАВОЗНАВСТВА

ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ
img_6594.jpg (379.46 Kb)
Поліщук Жанна Василівна – голова випускової циклової комісії, викладач І категорії. У 2005 році закінчила Харківський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство» і отримала кваліфікацію «Юрист». Має досвід педагогічної роботи – 8 років. Сфера наукових інтересів: нотаріат, міжнародне право, земельне право; аграрне право; екологічне право.


img_6681.jpg (250.16 Kb)
Боднар Сергій Вікторович - к.ю.н., спеціаліст вищої категорії. У 2011 році закінчив Київський національний університет ім.Т.Шевченка за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію магістра права. У 2016 році закінчив аспірантуру в ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» та отримав науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Захистив дисертацію на тему «Рішення адміністративного суду: сутність, особливості, порядок ухвалення і проголошення».Є автором більше ніж 20 наукових праць та методичних рекомендацій, наукового посібника та монографії.


img_6560.jpg (2.99 Kb)
Бачара Ярослав Романович - спеціаліст вищої катеогорії. В університеті працює з 2000 року. В 1977 році закінчив Вищу Волгоградську слідчу школу міліції, юрист, експерт, криміналіст. Забезпечує повний методичний комплекс навчальних дисциплін, що викладає («Кримінальний процес України», "Кримінальне право", «Криміналістика», "Прокурорський нагляд»).


kolomiichuk.jpg (16.43 Kb)
Коломійчук Анатолій Петрович – к.ю.н., спеціаліст вищої категорії. В 1987 році закінчив Київський державний університет ім..Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юрист. У 2005 році Міжнародною атестаційною радою присвоєний науковий ступінь кандидата юридичних наук. Є автором та співавтором більше ніж 15 наукових праць та методичних рекомендацій,співавтором 2 наукових посібників.


kuzmin_dmitro.jpg (13.3 Kb)
Кузьмін Дмитро Леонідович – спеціаліст вищої категорії. У 2007 році закінчив з відзнакою Київський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юрист. У 2011 році захистив кандидатську дисертацію в Національній академії статистики, обліку та аудиту Державного комітету статистики України за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)» та отримав науковий ступінь кандидата економічних наук. Є автором та співавтором більше ніж 40 наукових праць та методичних рекомендацій.


kuzmin_denis.jpg (15.41 Kb) Кузьмін Денис Леонідович – спеціаліст вищої категорії. У 2010 році закінчив з відзнакою Київський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юрист. У 2011 році захистив кандидатську дисертацію в Національній академії статистики, обліку та аудиту Державного комітету статистики України за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)» та отримав науковий ступінь кандидата економічних наук. Є автором та співавтором більше ніж 25 наукових праць та методичних рекомендацій.


prigockii.jpg (15.53 Kb)
Пригоцький Вячеслав Анатолійович - к.ю.н., доцент. У 2005 році закінчив Міжрегіональну Академію управління персоналом за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юрист. У 2015 році захистив кандидатську дисертацію в Національному університеті державної податкової служби України Державної фіскальної служби України та отримав науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Є автором та співавтором більше ніж 20 наукових праць та методичних рекомендацій, є співавтором 2 наукових посібників.


tuz.jpg (10.99 Kb)Туз Ігор Петрович - спеціаліст. У 2001 році закінчив Одеський інститут внутрішніх справ за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» та здобув кваліфікацію правознавець.Сфера наукових інтересів: теорія держави і права, юридична деонтологія, державне будівництво і місцеве самоврядування, господарське право.
ПОЛОЖЕННЯ
Про циклову комісію юридичних дисциплін
Економіко – правового коледжу
Вінницького фінансово-економічного університету1. В Економіко-правовому коледжі Вінницького фінансово-економічного університету утворена циклова комісія юридичних дисциплін.
2. Циклова комісія являється об’єднанням викладачів певного предмету, або споріднених предметів, які ведуть роботу на денному і заочному відділеннях.
3. Циклова комісія створюється з метою удосконалення навчальної і методичної роботи в складі не менше 5 викладачів – членів комісії.
4. Перелік циклових комісій встановлюється на навчальний рік ректором навчального закладу у відповідності з кошторисом розходів і з врахуванням об’єднання в циклові комісії всіх викладачів навчального закладу, в тому числі працюючих за сумісництвом.
Персональний склад циклової комісії затверджує ректор ВФЕУ.
5. Безпосереднє керівництво роботою циклової комісії здійснює голова комісії, призначений ректором навчального закладу з числа викладачів, об’єднаних в даній комісії.
Загальне керівництво роботою циклових комісій здійснює проректор ВФЕУ з
навчальної роботи.
6. Робота циклової комісії проводиться по семестровому плану, затвердженому проректором з навчальної роботи.
Засідання циклової комісії проводиться не менше одного разу в місяць.
7. Основним змістом роботи циклової комісії є:
а) розробка заходів по покращенню навчально-виховної і методичної роботи, забезпечення органічного зв’язку з життям теоретичного і практичного навчання, удосконалення методів заочного навчання;
б) обговорення питань ідейно-політичного виховання в процесі навчання по предметах даної комісії;
в) вивчення, узагальнення і розпорядження досвіду роботи кращих викладачів; надання допомоги молодим викладачам в оволодінні педагогічною майстерністю;
г) розгляд і обговорення планів роботи циклової комісії календарних планів роботи викладачів, окремих планів занять, індивідуальних планів роботи викладачів по підвищенню їх ідейно-теоретичного рівня, ділової кваліфікації і педагогічної майстерності, планів роботи кабінетів, лабораторій, предметних гуртків;
д) здійснення контролю за проведенням викладачами-членами комісії учбових занять, виховних заходів, занять гуртків, рецензування контрольних робіт, екзаменів, заліків;
є) розгляд і обговорення виданих підручників, навчальних посібників; складання методичних вказівок по проведенню навчальних занять, методичних розробок, а також завдань для практичних занять, лабораторних і контрольних робіт, учбової і виробничої практики; розгляд тематики і змісту курсового і дипломного проектування;
ї) підготовка, розгляд і обговорення екзаменаційних білетів для проведення семестрових і перевірених екзаменів і завдань для письмових робіт;
ж) обговорення навчальних програм, внесення рекомендацій для уточнення доповнений програм питаннями нової техніки і досягненнями науки;
з) розробка і здійснення заходів по використанню при проведенні занять кіно, радіо, телебачення, комп’ютерної техніки;
і) аналіз успішності студентів і розробка заходів для покращення якості навчання, обговорення питань організації самостійної роботи студентів, єдиних норм оцінювання знань студентів;
8. Зміст роботи циклової комісії визначається з врахуванням конкретних задач, які стоять навчальним закладом, і специфіки його роботи;
9. Роботу циклової комісії очолює голова комісії, на якого покладається:
а) організація роботи циклової комісії;
б) складання планів роботи;
в) організація систематичної перевірки виконання прийнятих комісію рішень і повідомлення результатів перевірки;
г) вивчення роботи членів комісії, організація взаємо відвідувань занять викладачами;
д) ведення обліку і представлення звітів про роботу комісії проректору з навчальної частини.
10. Кожен член циклової комісії має право вносити по свій ініціативі на розгляд комісії питання, пов’язані з покращенням навчально-виховної роботи, відвідувати лекції та інші заняття викладачів-членів комісії;
11. Члени комісії зобов’язані відвідувати засідання комісій, приймати активну участь в її роботі, виконувати прийняті комісією рішення і доручення голови комісії.
12. Циклова комісія повинна мати таку документацію:
а)плани роботи;
б)протоколи засідань;
в)контрольні екземпляри всієї діючої навчально-методичної документації по предметах комісії;
г)звіти про роботу комісії;
д)методичні розробки та інші.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА за спеціальністю 081 "Право"


Освітня програма - pravo (118.68 Kb)
Автор: dets | Переглядів: 2978