Логін:   Лароль:  

ВИПУСКОВА ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ"

«Фінанси, банківська справа та страхування» одна із основних спеціальностей економічного напряму. Програма спеціальності орієнтована на підготовку кваліфікованих фахівців для фінансової системи держави, які повинні об'єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в суспільстві, розуміти суть і тенденції розвитку фінансових стосунків і їх особливостей у сфері державних фінансів, міжнародних фінансів і фінансів господарських одиниць, розробляти і вирішувати питання розвитку фінансової системи.
Фахівці даної спеціальності підготовлені для економічної, організаційно-управлінської, аналітичної, аудиторської, науково-дослідної роботи у сфері державних фінансів, в установах Національного і комерційних банків, на рівні підприємств і об'єднань різних галузей господарства України, незалежно від форм власності і організаційного формування, в страхових компаніях, інвестиційних фондах і компаніях, брокерських конторах, фінансових службах держадміністрації, в науково-дослідних установах тощо.
Основна мета спеціальності - підготовка висококваліфікованих кадрів управління підприємств усіх форм власності та органів державного управління.
Головною складовою підготовки спеціалістів є практична підготовка студентів. Під час практики поглиблюються та закріплюються теоретичні знання з усіх дисциплін навчального плану.
Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та засобами праці в галузі майбутньої професії, формування у них на базі одержаних знань, професійних умінь і навиків для прийняття самостійних рішень при виконанні конкретної роботи в реальних умовах, виховання навиків систематично поновлювати свої знання і творчо застосовувати їх у практичній діяльності.
Викладачі циклової комісії надають можливість майбутнім фінансистам отримати глибокі теоретичні знання з фахових дисциплін.


ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇsahno.jpg (32.1 Kb)Сахно Андрій Анатолійович – спеціаліст вищої категорії. Закінчів у 1997р. Вінницький національний технічний університет та отримав кваліфікацію "Економіст. Менеджер у виробничій сфері (машинобудування)" . З 1997 по 2006 роки працював на економічних посадах торгівельних, виробничих підприємств та фінансових установ м. Вінниці. У 2018р. захистив дисертацію та отримав науковий ступінь доктора економічних наук. Коло наукових інтересів – закономірності та протиріччя розвитку економічних процесів.

grigoruk.jpeg (120.64 Kb) Григорук Ірина Олександрівна – спеціаліст вищої категорії. У 2008 році закінчила Тернопільський національний економічний університет за спеціальністю «Фінанси» і отримала кваліфікацію спеціаліста з фінансів. З 2012-2015 р.р. була здобувачем кафедри економіки Житомирського державного технологічного університету. В 2015 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Розвиток іпотечного кредитування підприємств АПК» за спеціальністю 08.00.08 -«Гроші, фінанси і кредит». Викладає основну дисципліну «Гроші та кредит».


Толстошеєва Анастасія Володимирівна – спеціаліст вищої категорії. У 2011 р.закінчила Київський національний економічний університет за спеціальністю «Банківська справа» і здобула кваліфікацію «Магістр з банківської справи». У 2016 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Забезпечення безпеки кредитної діяльності банків», спеціальність 08.00.08 – «Гроші, фінанси, кредит».МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУНа випусковій цикловій комісії розроблено комплекс навчально-методичної документації, який відображає організацію, зміст і структуру навчального процесу за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», та включає підручники, навчальні посібники, робочі, навчальні програми, методичні розробки до практичних та семінарських занять, самостійної роботи студентів, контрольних, курсових, дипломних робіт, тести контролю знань і т.д. Методичне забезпечення дисциплін випускової циклової комісії є розробками викладачів. Навчально-методичні комплекси дисциплін відповідають державним стандартам вищої освіти та принципам Болонського процесу. Методичне забезпечення навчального процесу має конкретизований характер, розроблене стосовно специфіки циклової комісії, а також із врахуванням майбутнього працевлаштування випускників та пропозицій підприємств.
Випускова циклова комісія «Фінанси, банківська справа та страхування» щороку підвищує рівень організаційно-методичного забезпечення навчального процесу, впровадження активних методів і форм навчання. При викладанні дисциплін викладачі застосовують новітні освітні технології, існує практика використання системи модульного контролю знань, ведення ділових ігор, використання інтерактивних інформаційних технологій, онлайнової підтримки вивчення дисциплін тощо.
Працівники випускової циклової комісії працюють у дружній атмосфері, яка сприяє плідній професійній науково-педагогічній діяльності.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"


Освітня програма - finansy_1 (177 Kb)
Автор: dets | Переглядів: 1871