ВФЕУ
Тел.: (0432) 53-62-59, 067-36-99-838

Вінницький фінансово-економічний університет

Meню

Економіко - правовий фаховий коледж

Молодший бакалавр — це освітньо-професійний ступінь, що здобувається на початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти і присуджується закладом вищої освіти у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 120—150 кредитів ЄКТС.
Фаховий молодший бакалавр - це освітньо-професійний ступінь, що здобувається на рівні фахової передвищої освіти і присуджується закладом освіти у результаті успішного виконання здобувачем освітньо-професійної програми. Особа може вступити на навчання та здобувати фахову передвищу освіту на основі базової або повної загальної середньої освіти (після 9-го або 11-го класу) або на основі професійно-технічної освіти (на основі рівня «кваліфікований робітник»), фахової передвищої освіти або вищої освіти. Здобуття фахової передвищої освіти на основі базової середньої освіти здійснюється з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти та отриманням відповідного документа про повну загальну середню освіту.

ПРАВО

pravozn11.jpg (28.69 Kb)
Сьогодні без належного рівня юридичних згань і навичок неможлива свідома участь громадян у суспільному та державному житті. Система юридичної освіти передбачає отримання студентами загальноосвітньої, юридичної, прикладної підготовки, побудована з орієнтацією на професійну майстерність юриста.

Програми професійного спрямування:
✔ право;
✔ правознавство;
✔ митна діяльність.

Підготовка здійснюється з поглибленим вивченням
✔ сучасних комп'ютерних технологій та іноземної мови.

Випускники можуть працювати
судові та правоохоронні органи, установи та органи юстиції, органи державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, юридичні служби підприємств (торговельні підприємства, промислові підприємства, підприємства сфери обслуговування).

Випускники є провідними фахівцями в галузях надання інформаційних послуг; діяльності у сферах права та бухгалтерського обліку; діяльності головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування; діяльності охоронних служб та проведення розслідувань; державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування; діяльності у сфері юстиції та правосуддя; діяльності у сфері охорони громадського порядку та безпеки; діяльності організацій промисловців і підприємців, професійних організацій та можуть займати посади в:
✔; Органах правосуддя:
завідувач канцелярії районного, міського, обласного суду, секретар суду, секретар судового засідання, судовий виконавець, спеціаліст І та ІІ категорії арбітражного суду;
✔ Органах виконавчої влади:
- секретар сільської ради,
- інспектор приймальних, загальних і інших відділів,
- виконавчих комітетів рад,
- секретар-референт;
✔ Установах юстиції:
- спеціаліст І та ІІ категорії органів ЗАГСУ,
- консультант нотаріальної контори,
- завідувач канцелярії президії колегії адвокатів,
- архіваріус;
✔ Органах внутрішніх справ:
- молодший слідчий,
- інспектор митної служби ІІІ рангу,
- старший інспектор паспортної служби;
✔; Юридичній службі народного господарства:
- юрисконсульт,
- претензіоніст,
- інспектор з кадрів,
- секретар-референт,
- завідувач канцелярії установи, організації, фірми.

За бажанням випускники відповідно до угоди можуть продовжити своє навчання для здобуття ступеня освіти – бакалавр, магістр – у Харківському університеті економіки та права, Київському університеті права, Національному університеті внутрішніх справ, Одеській національній юридичній академії та інших ВНЗ.
yup.jpg (6.98 Kb)
yup1.jpg (199.37 Kb)

ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ


Що означає бути підприємцем? Це слово визначає людину, яка бере на себе ризик, пов’язаний з організацією нового підприємства або з розробкою нової ідеї, нової продукції або нового виду послуг, які пропонуються суспільству. Це людина, яка витрачає на це весь необхідний час та сили, бере на себе весь фінансовий, психологічний та соціальний ризик, отримуючи у нагороду прибуток та задоволення досягнутим.

Сутність підприємництва розкривається через основні функції підприємця:
1. Підприємець бере на себе ініціативу поєднання ресурсів землі, капіталу і праці в єдиний процес виробництва товару або послуги.
2. Підприємець бере на себе складне завдання прийняття основних рішень в процесі ведення бізнесу.
3. Підприємець – це новатор, особа, яка намагається вводити в оборот на комерційній основі нові продукти, нові виробничі технології або навіть нові форми організації бізнесу.
Таким чином, підприємництво – це організаційно-господарська творчість, яка докорінним чином відрізняється від звичайної ділової активності, що ґрунтується на використанні готових перевірених схем господарювання.

Профіль діяльності фахівця: Підприємці-засновники власної справи за будь-яким видом економічної діяльності. Крім того, молодші бакалаври (фахові молодші бакалаври) зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» можуть займати наступні посади: керуючий агентством (страховим, торговельним, нерухомості, рекламним і т. ін.); керуючий готелем (пансіонатом, кемпінгом і т. ін.); керуючий магазином; керуючий перукарнею (фотоательє, фірмою прокату і т.ін.); дилери (біржові торговці за свій рахунок) та брокери (посередники) із заставних та фінансових операцій; оцінювачі та аукціоністи; брокери (посередники) з купівлі-продажу товарів та ін.

ek_grs_m_s-1.jpg (146.35 Kb)


ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ


Фахівець з фінансів повинен бути готовим до активної творчої професійної і соціальної діяльності в умовах функціонування ринкової економіки, мати розвинені аналітичні здібності для здійснення ефективної управлінської діяльності, мати широкий світогляд, здатність до зваженого ризику, високорозвинене відчуття реальності. Ініціативність та наполегливість, вміти приймати та реалізовувати рішення в умовах невизначеної інформації, обмеженості ресурсів та дефіциту часу, поєднувати високий професійний рівень із здатністю до активного ділового спілкування та підприємництва, аналізувати свої можливості та поновлювати знання.

Наші випускники з фінансів мають можливість працювати в наступних сферах:
Керівник підприємства (фірми), керівник фінансових, бухгалтерських, економічних та адміністративних управлінь (служб), фірм та організацій (бірж, страхових агентств, інших комерційних структур); економіст ІІ категорії, старший економіст з фінансової роботи, викладач-стажист, методист; брокер (посередник) з цінних паперів, дилер (продавець) цінних паперів, маклер біржовий, агент страховий, інспектор з організації інкасації та перевезення цінностей;
Кредитний інспектор, інспектор обмінного пункту, інспектор-ревізор, молодший державний інспектор, ліквідатор-розпорядник майна підприємств-боржників, державний податковий інспектор, інспектор з контролю за цінами, ревізор-інспектор податковий, інспектор з експорту тощо.
Продовження навчання на бакалавра, магістра за спеціальністю «Фінанси»
fbs_m_s-1.jpg (261.73 Kb)

МЕНЕДЖМЕНТ


Діяльність молодшого бакалавра (фахоовго молодшого бакалавра) полягає в оволодінні сучасними методами, формами здійснення виробничої діяльності, набутті практичних і організаторських навичок з управління бізнесом, формування на базі здобутих знань вміння і навичок прийняття самостійних рішень при виконанні конкретної роботи в реальних умовах.

Випускники спеціальності «Менеджмент» можуть працювати в функціональних підрозділах підприємств, малих підприємствах та інших структурах різних форм власності:
Помічники керівників: референт з основної діяльності, помічник керівника виробничого підрозділу, помічник керівника основного підрозділу, помічник керівника малого підприємства без апарату управління;
Технічні фахівці в галузі управління: інспектор з основної діяльності, інструктор з основної діяльності, фахівець;
Технічні фахівці в галузі фізичних наук і техніки: диспетчер, диспетчер виробництва, технік з праці, техник з підготовки виробництва;
Службовці на складах: агент з постачання, диспетчер з відпуску готової продукції;
Секретарі адміністративних органів: інспектор з контролю за виконанням доручень;
Агенти із зайнятості і трудових ресурсів: інспектор з кадрів, організатор з персоналу.
Продовження навчання на бакалавра, магістра за спеціальністю «Менеджмент»

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ


Бухгалтер сьогодні – це високоосвічений фахівець, компетентний у проектуванні інформаційних систем, аналізі складних господарських операцій, який вміє інтерпретувати та аналізувати дані про діяльність підприємства і фінансову звітність, давати поради щодо прийняття управлінських рішень.
Закінчивши університет, випускники можуть працювати в
✔ контрольно-ревізійних органах:
- бухгалтером,
- інспектором-ревізором.
✔; органах податкової інспекції та податкової міліції:
- інспектором, податковим інспектором,
- бухгалтером, ревізором.
✔ в службах народного господарства - на підприємствах, фірмах, в банках, страхових, проектних організаціях, установах різних форм власності та корпораціях, спільних акціонерних підприємствах, товариствах.
Продовження навчання на бакалавра, магістра за спеціальністю «Облік і оподаткування»


UFPR no Facebook 1 Instagram
Вінницький фінансово-економічний університет
21037, м. Вінниця, вул Пирогова 71а
Тел.: (0432) 53-62-59, 53-36-80
E-mail: [email protected]


©2020 - Вінницький фінансово-економічний університет

_