Логін:   Лароль:  

ЖУРНАЛ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО РОЗПОВСЮДЖЕННЯ

15 квітня 2014
regionalna-biznes-ekonomika-ta-upravlinnya.jpg (103.37 Kb) Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №455 від 15.04.2014 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 03 квітня 2014 року» друковане (електронне) періодичне видання «Регіональна бізнес-економіка та управління» («Региональная бизнес-экономика и управление») ПВНЗ «Вінницький фінансово-економічний університет» включено до Переліку наукових фахових видань України.

Регіональна бізнес-економіка та управління

obkladinka-137-2013r..jpg (25.11 Kb) Засновник: Вінницький фінансово-економічний університет
Головний редактор: доктор економічних наук, професор Петро Семенович МАРТИНЮК
Редактор: Ілона Євгеніївна МАКАРІВЧУК

Матеріали журналу включають висвітлення таких питань: стратегічні пріоритети інноваційно-інвестиційного розвитку регіонів; стратегічна реструктуризація системи управління економікою регіону; стратегія розвитку соціальної сфери регіону; стратегічна реструктуризація внутрішнього і зовнішнього ринку на регіональному рівні; стратегічна реструктуризація регіональної економіки АПК; стратегічна реструктуризація земельних відносин; стратегічна реструктуризація регіональної ринкової інфраструктури, стратегія економічної політики підприємництва на регіональному рівні.

Реструктуризація – це радикальні зміни стратегії організаційних, структурних й управлінських змін у підприємницькій та економічній діяльності на рівні підприємства, корпоративного формування, галузі і регіону. Реалізація програм реструктуризації суттєво підвищує конкурентоспроможність як підприємств, корпоративних структур регіону, так і продукції, що виробляється. Структурні зміни ефективно впливають як у кризових умовах, так і для примноження капіталу й підвищення якості рівня соціальної сфери. Процес реструктуризації передбачає, у першу чергу, реалізацію програм з привабливості вкладення інвестицій. Практика залучення інвестиційних коштів підтверджує, що інвестори роблять інвестиційні вклади тільки в ефективну та прозору економіку. Втілення проекту реструктуризації економіки регіону, галузі, корпоративних структур і підприємств створює об’єктивні умови для розв’язання проблем конкурентоспроможності, виходу на зовнішні ринки і підвищення рівня життєзабезпечення та загального економічного зростання.

У журналі друкуються і друкуватимуться наукові статті за напрямами: науково-практичне розв’язання регіональних проблем з підприємництва; форм організації менеджменту, обліку, аудиту, виробництва та фінансів; формування бізнес-економіки; управління бізнесом і соціальним прогресом в регіоні. Журнал відкритий для викладення думок різних наукових економічних шкіл, для дискусії тих, хто практично працює в економіці та бізнесі та цікавиться теоретичними проблемами їх розвитку.

АВТОРСЬКИЙ ОРИГІНАЛ повинен містити такі елементи з дотриманням зазначеної послідовності:
* індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК);
* відомості про автора (прізвище, ініціали, наукове звання і вчений ступінь, посада, місце роботи, адреса, телефон);
* заголовок статті;
* анотацію (мовою оригіналу та англійською), в якій розкривається основний зміст статті; (6-8 рядків)
* ключові слова;
* Відповідно до рішення ВАК України №7-05/1 від 15.01.2003р., структура статті має містити наступні елементи:
1) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
2) аналіз останніх досліджень чи публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор;
3) виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується ознечена стаття;
4) формулювання цілей статті (постановка завдання);
5) виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів;
6) висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

* список використаних джерел та літератури, складений відповідно до стандартних вимог і розміщений у кінці статті;
* реферат (від 200-300 слів), в якому повинні міститися наступні елементи: мета; методи; результати; наукова новизна; практична значущість; ключові слова (6-8 слів) на мові статті та англійською мовою.

До друку приймаються статті: обсягом 8-12 сторінок, набраних в редакторі Word версій 97; 98; 2000, ХР як комп’ютерний файл з розширенням dok., rtf. Поля з усіх сторін – 20 мм. Шрифт – Tіmes New Roman, Cyr 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Стаття подається на електронному носії, до якого додається:
1. Паперовий варіант статті, підписаний автором (авторами);
2. Завірена відповідним чином рецензія доктора економічних наук (якщо серед авторів немає доктора економічних наук);
3. Відомості про авторів на окремому аркуші (домашня адреса, код міста, телефон, місце роботи (навчання), посада, вчене звання, науковий ступінь).
Або надсилається електронною поштою на e-mail: [email protected] з відсканованими документами, які перераховані вище (п. 1-3).

Рукописні матеріали або ті, що не відповідають вимогам редакції, до розгляду не приймаються. До статті можуть бути внесені зміни редакційного характеру без згоди автора. Надіслані матеріали не рецензуються і не повертаються.

З повагою, редакційна колегія