Логін:   Лароль:  

ЖУРНАЛ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО РОЗПОВСЮДЖЕННЯ

15 квітня 2014
regionalna-biznes-ekonomika-ta-upravlinnya.jpg (103.37 Kb) Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №455 від 15.04.2014 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 03 квітня 2014 року» друковане (електронне) періодичне видання «Регіональна бізнес-економіка та управління» («Региональная бизнес-экономика и управление») ПВНЗ «Вінницький фінансово-економічний університет» включено до Переліку наукових фахових видань України.

Регіональна бізнес-економіка та управління

obkladinka-137-2013r..jpg (25.11 Kb) Засновник: Вінницький фінансово-економічний університет
Головний редактор: доктор економічних наук, професор Андрій Анатолійович САХНО
Редактор: Юлія Павлівна КОРОБКА

Матеріали журналу включають висвітлення таких питань: стратегічні пріоритети інноваційно-інвестиційного розвитку регіонів; стратегічна реструктуризація системи управління економікою регіону; стратегія розвитку соціальної сфери регіону; стратегічна реструктуризація внутрішнього і зовнішнього ринку на регіональному рівні; стратегічна реструктуризація регіональної економіки АПК; стратегічна реструктуризація земельних відносин; стратегічна реструктуризація регіональної ринкової інфраструктури, стратегія економічної політики підприємництва на регіональному рівні.

Реструктуризація – це радикальні зміни стратегії організаційних, структурних й управлінських змін у підприємницькій та економічній діяльності на рівні підприємства, корпоративного формування, галузі і регіону. Реалізація програм реструктуризації суттєво підвищує конкурентоспроможність як підприємств, корпоративних структур регіону, так і продукції, що виробляється. Структурні зміни ефективно впливають як у кризових умовах, так і для примноження капіталу й підвищення якості рівня соціальної сфери. Процес реструктуризації передбачає, у першу чергу, реалізацію програм з привабливості вкладення інвестицій. Практика залучення інвестиційних коштів підтверджує, що інвестори роблять інвестиційні вклади тільки в ефективну та прозору економіку. Втілення проекту реструктуризації економіки регіону, галузі, корпоративних структур і підприємств створює об’єктивні умови для розв’язання проблем конкурентоспроможності, виходу на зовнішні ринки і підвищення рівня життєзабезпечення та загального економічного зростання.

У журналі друкуються і друкуватимуться наукові статті за напрямами: науково-практичне розв’язання регіональних проблем з підприємництва; форм організації менеджменту, обліку, аудиту, виробництва та фінансів; формування бізнес-економіки; управління бізнесом і соціальним прогресом в регіоні. Журнал відкритий для викладення думок різних наукових економічних шкіл, для дискусії тих, хто практично працює в економіці та бізнесі та цікавиться теоретичними проблемами їх розвитку.

АВТОРСЬКИЙ ОРИГІНАЛ повинен містити такі елементи з дотриманням зазначеної послідовності:

* індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК);
* відомості про автора (прізвище, ініціали, наукове звання і вчений ступінь, посада, місце роботи, адреса, телефон);
* заголовок статті;
* анотацію (мовою оригіналу та англійською), обсяг анотацій українською, мовою – мінімум 800 знаків. Обсяг розширеної анотації англійською мовою –мінімум 1800 знаків. У анотації англійською мовою автор повинен вказати на актуальність теми, висвітлити основні питання. Автор не повинен посилатися на будь-які дослідження або інші джерела інформації. Анотація подається без підрозділів, текст повинен бути коротким, без використання інформації з тексту статті. Якщо стаття подана англійською мовою, у такому разі розширена анотація подається українською мовою (мінімум 1800 знаків).
* ключові слова (мінімум 5 позицій);
Відповідно до рішення ДАК України структура статті має містити наступні елементи:
* Постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
* Аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано розв’язання певної проблеми, на які спирається автор; виокремлення невирішених іще частин загальної проблеми, яким присвячується стаття;
* Формулювання мети статті (постановка завдання);
* Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
* Висновки з певного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі;
* Список використаних джерел та літератури, складений відповідно до стандартних вимог, розміщується після тексту статті
* Реферат (від 200 до 300 слів), в якому повинні міститися наступні елементи: мета; методи; результати; наукова новизна; практична значущість; ключові слова (6-8 слів) мовою статті та англійською мовою.

До друку приймаються статті: обсягом 8-12 сторінок, набраних в редакторі Word версій 2003; 2007; 2010, ХР як комп’ютерний файл з розширенням dok., rtf. Поля з усіх сторін – 20 мм. Шрифт – Tіmes New Roman, Cyr 14, міжрядковий інтервал – 1,5. електронний носій, до якого додається:
1. Паперовий варіант статті, підписаний автором (авторами);
2. Відомості про авторів на окремому аркуші (домашня адреса, код міста, телефон, місце роботи (навчання), посада, вчене звання, науковий ступінь);
3. Англійський варіант статті (відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.10.2012 № 1111 Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України)
Матеріали відправляти на ел. пошту редакційно-видавничого відділу
[email protected]


Оплату проводити після затвердження статті редакцією.
Рукописні матеріали або ті, що не відповідають вимогам редакції, до розгляду не приймаються. До статті можуть бути внесені зміни редакційного характеру без згоди автора. Надіслані матеріали не рецензуються і не повертаються.

З повагою, редакційна колегія