Логін:   Лароль:  

6-7 лютого 2014 року відбудеться Міжнародна науково-практична конференція "СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ – 2014"

Запрошуємо науковців, докторантів, аспірантів, молодих вчених, студентів, працівників економічних підрозділів підприємств, органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, дослідних організацій, діяльність яких пов’язана із проблемами, що обговорюватимуться на Міжнародній науково-практичній конференції "СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ – 2014", присвяченій 20-річчю ВФЕУ.

Конференція відбудеться 6 – 7 лютого 2014 року в місті Вінниці (Україна).

Тематичні напрямки роботи конференції:

1. Управлінські аспекти діяльності підприємств та організацій.
2. Організація фінансового і податкового обліку на підприємствах та організаціях в умовах ринкової економіки.
3. Актуальні проблеми функціонування фінансової системи.
4. Теоретико-методологічні аспекти зовнішньоекономічної діяльності.
5. Моделі соціально-економічних процесів.
6. Проблеми та методика викладання економічних і гуманітарних дисциплін у ВНЗ.

Матеріали конференції до її початку планується видати у вигляді збірника тез. За бажанням авторів може бути також здійснено друк статей у науковому журналі Вінницького фінансово-економічного університету «Регіональна бізнес-економіка та управління».
За детальною інформацією звертатись в науковий відділ ВФЕУ або по електронній пошті – vfeu2011@ukr.net

..

ПІДРУЧНИКИ З ГРИФОМ МОН

Підручники та навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і науки - гарантія їх відповідності сучасним педагогічним технологіям і вимогам до навчальної книги. Така наукова література оригінальна, з високим науково-методичним рівнем. Підручники з грифом Міністерства освіти і науки України рекомендовані для використання у вищих навчальних закладах.
МОН України прискіпливо стежить за процедурою надання грифів навчальній літературі для ВНЗ. Рекомендацію Міністерства для використання підручників в українських вищих навчальних закладах отримує лише найкраща фахова навчальна література.
Завданням професорсько-викладацького складу ВФЕУ на перспективу є підготовка публікацій, що мають виняткове значення для розвитку навчально-виховного процесу, видання з грифом МОН навчальних посібників з основних фахових дисциплін і авторських курсів лекцій, що викладаються в університеті.

Викладачами кафедр розроблені та видані з грифом МОН України навчальні посібники:
..

ВІТАЄМО З ПЕРЕМОГОЮ!!!

24 грудня 2013
foto-pavlenko.jpg (17.87 Kb)21-22 листопада 2013 року на базі Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського було проведено Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів.

Студентка Вінницького фінансово - економічного університету Павленко Наталія Володимирівна нагороджена дипломом І ступеня за виконану роботу на тему: «Механізм забезпечення економічної безпеки та оцінка його рівня на підприємстві». Науковий керівник Юрчишена Л.В. к.е.н., доцент.
Вітаємо з перемогою!

ЗВІТ ЗА 2013 РІК: НАУКОВІ РОЗРОБКИ

Науково-дослідна робота Вінницького фінансово-економічного університету здійснюється відповідно до стратегії інноваційного розвитку університету затвердженого ученою радою ВФЕУ на період до 2020 року.
Науково-дослідна робота Університету ґрунтується на вимогах широкого використання наукового потенціалу у навчальному процесі підготовки спеціалістів. З цією метою Університет займає активну позицію в проведенні наукових досліджень з питань професійного, правового та інформаційного забезпечення регіональної економіки та підприємництва. У науково-дослідній роботі ВФЕУ використовує підходи та методи, що досить добре зарекомендували себе в діяльності провідних вищих економічних навчальних закладів та наукових установ. Тематичний план науково-дослідних робіт формується відповідно до угоди, котра була укладена із Головним департаментом економіки Вінницької обласної державної адміністрації.
Викладачами кафедр Університету у 2011–2013 роках здійснено низку наукових розробок, а саме:
1. Розробка науково-методичних засад системно-кібернетичного підходу до управління в освіті.
2. Науково-методичні засади системно-кібернетичного підходу до управління в освіті.
3. Методи та засоби моделювання економіки регіону на базі інтелектуальних технологій.
4. Застосування теорії квазігруп до розв`язання задач на планування.
5. Моделювання корпоративних інформаційних систем в умовах трансформації економіки регіону.
6. Впровадження ефективних апаратних удосконалень і програмних засобів в галузі практичної медицини і навчальний процес.
7. Впровадження інформативних технологій, програм та апаратних засобів в корпоративні підприємства.
8. Науково-економічне обґрунтування системи менеджменту (на прикладі підприємств харчової промисловості).
9. Системи управління діяльністю та розвитком організації на засадах системного підходу та використання сучасних інформаційних технологій.
10. Формування логістичного мезоекономічного простору за умов становлення ринкових відносин в Україні.
11. Проблеми теорії та практики фінансів і фінансового менеджменту у Вінницькому регіоні.
12. Розробка інформаційної системи моніторингу показників фінансової діяльності підприємств.
13. Проблеми теорії та практики фінансів і фінансового менеджменту у Вінницькому регіоні.
14. Управлінська діяльність менеджерів сільськогосподарського підприємства ринкового типу.
15. Проблеми теорії та практики фінансів і фінансового менеджменту у Вінницькому регіоні.
16. Оцінка впливу інновацій на економічні показники підприємств (на прикладі підприємств машинобудівельної галузі).
17. Організаційні та економічні методи удосконалення системи управління якістю.
18. Моделювання корпоративних інформаційних систем в умовах трансформації економіки регіону.
19. Впровадження ефективних апаратних удосконалень і програмних засобів в галузі практичного медицини і навчальний процес.
20. Оптимізація комерційних Інтернет ресурсів.
21. Впровадження інформаційних систем у менеджмент підприємств.
22. Статистичні методи в системах управління якістю промислового підприємства.
23. Інформаційні технології оптимізації багатостадійних технологічних процесів з людино-машинним управлінням.
24. Системи управління діяльністю та розвитком організації та використання сучасних інформаційних систем.

Результати наукових досліджень сформовані у таких видах наукової продукції:
 наукові звіти викладачів про виконану роботу;
 наукові статті, тези, що опубліковані або подані до друку;
 монографії, навчальні посібники, які опубліковані або ж подані до друку.

Головними завданнями у сфері НДР Університету є наступні:
 продовження розпочатих НДР та підвищення системності їх реалізації у приватному вищому навчальному закладі;
 збереження високих показників НДР в умовах економічної кризи та існування низки проблем із формуванням контингенту абітурієнтів;
 безперервний розвиток кадрового наукового потенціалу через систему докторантури та аспірантури;
 систематичне висвітлення результатів НДР шляхом здійснення публікацій у фахових наукових виданнях України;
 збереження високого авторитету наукових конференцій, котрі проводяться у ВФЕУ та їх розвиток за рахунок запровадження нових форм, окрема Інтернет- та відео-конференцій;
 розширення міжнародних контактів, участь у міжнародних дослідницьких проектах;
 комплексне впровадження результатів НДР в практику виробничої і соціально-економічної діяльності, а також у навчальний процес.

Наукова робота в університеті у 2011 році

У січні-лютому 2012 року реалізовано процедуру звітів кафедр з наукової роботи у 2011 році.

Виконання науково-дослідної тематикиВ грудні 2011 року було завершено фактично усі комплексні наукові теми, що виковувались співробітниками кафедр університету. По темах були підготовлені та здані до наукового відділу ВФЕУ звіти, як на паперових носіях так й в електронному вигляді. До переліку зазначених тем увійшли:

1. Шляхи впровадження інноваційної діяльності на підприємствах різної форми власності на 2009-2011 рр. (державний реєстраційний номер 0108U011058, науковий керівник – зав. кафедри економічної кібернетики, д.т.н., проф., Кабаненко В.Ф.).
2. Проблеми моделювання процесів ринкової трансформації економіки регіону (державний реєстраційний номер 0108U011056, науковий керівник - к.е.н., професор кафедри економічної кібернетики Мартинюк П.С.).
3. Облік, аналіз та аудит в умовах ринкових відносин (державний реєстраційний номер 0108U011061, науковий керівник – к.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Бурчак З.Г.).
4. Формування логістичного мезоекономічного простору за умов становлення ринкових відносин в Україні (держ. реєстр. номер 0108U011057 (науковий керівник - к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики Акулов М.Г.).
5. Світоглядні та психолого-педагогічні засади гуманізації навчально-виховного процесу у вищих закладах освіти (державний реєстраційний номер 0108U011055, науковий керівник к.ф.н., професор кафедри гуманітарних дисциплін Карпенко В.Д.).
6. Проблеми формування ефективного функціонування фінансової політики на регіональному рівні (державний реєстраційний номер 0108U011059, науковий керівник – д.е.н., професор кафедри фінансів Ткаченко І.С.).
7. Впровадження інформаційних технологій в діяльність підприємств корпоративного типу (державний реєстраційний номер 0108U011060, науковий керівник к.т.н., доцент кафедри економічної кібернетики Ревенок В.І.).
8. Науково-методичні засади системно-кібернетичного підходу до управління в освіті (державний реєстраційний номер 0110U001605, науковий керівник – професор кафедри економічної кібернетики Яблочніков С. Л.).
9. Науково-методичні засади системно-кібернетичного підходу до формування інформаційного простору організації (державний реєстраційний номер 0110U001606, науковий керівник – к.т.н., доцент Коваленко О.О.).
Усіма кафедрами було сформовано нові комплексні наукові теми, до виконання яких підготовлено відповідну документацію та їх зареєстровано.

Діяльність наукових шкіл


У 2011 році продовжували функціонувати наступні наукові школи, а саме:
1. Наукова школа «Якості». Найменування теми дослідження: «Удосконалення системи управління якістю на підприємствах Вінницького регіону». Науковий керівник: Білоконний П.Г. - д.е.н., ректор ВФЕУ. Персональний склад наукової школи: Яблочніков С.Л. професор кафедри економічної кібернетики; Федун І.В, к.т.н., доцент, науковий співробітник НДЧ університету, Любин Д.О., к.е.н., доцент, зав. лабораторією якості Університету, доцент кафедри менеджменту; Драбаніч А.В., ст. викладач кафедри менеджменту.
Результати виконання науково-дослідної роботи даної школи узагальнено в низці наукових публікацій, в тому числі двох монографіях та 14 статтях, з них 3 у фахових виданнях, а також доповідались та були схвалені на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, що проходили у Запоріжжі, Києві, Варні, Мінську, Бердянську та Інджихув Градці (Чеська республіка).
2. Наукова школа «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці та освіті». Науковий керівник – проф. Мартинюк П.С., учасники наукової школи: к.е.н., доцент Акулов М.Г., к.ф.- м.н. Іващук О.В., к.т.н. Куперштейн Л.М., к.т.н., доцент Ревенок В.І., к.т.н., доцент Лиман В.В., к.т.н., доцент Коваленко О.О., ст. викладач Соловйова О.М.
Наукові дослідження даною школою здійснюються у наступних напрямах:
1. Шляхи впровадження інноваційної діяльності на підприємствах різної форми власності.
2. Проблеми моделювання процесів ринкової трансформації економіки регіону.
3. Формування логістичного мезоекономічного простору за умов становлення ринкових відносин в Україні.
4. Проблеми формування ефективного функціонування фінансової політики на регіональному рівні.
5. Впровадження інформаційних технологій в діяльність підприємств корпоративного типу.
6. Науково-методичні засади системно-кібернетичного підходу до управління в освіті.
7. Науково-методичні засади формування інформаційного простору організацій різного типу.
Результати виконання науково-дослідної роботи у 2011 році за вищезазначеними напрямками узагальнено у 6 публікаціях, в тому числі три з них у фахових виданнях. Доповідались результати також і на низці наукових міжнародних та всеукраїнських конференцій, що відбулися у Умані, та Вінниці.
3. Наукова школа «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці та фінансах». Науковий керівник – д.е.н., проф.. Прутська О.О.; учасники наукової школи: д.т.н., проф.. Кабаненко В.Ф., д.е.н., проф. Бондар Т.П.. к.е.н., доцент Бурчак З.Г., к.е.н. Ткаченко М.І., к.е.н. Крупельницька І.Г.
Найбільш вагомі результати діяльності у 2011 році даної наукової школи відображені у 13 публікаціях, зокрема, у збірниках матеріалів міжнародних та всеукраїнських конференцій, що відбулися у Вінниці, Черкасах, Харкові, Сімферополі та Чернівцях.
4. У 2011 р. функціонувала також проблемна лабораторія з моделювання економічних процесів із використанням сучасних засобів комп`ютерної техніки. Учать у роботі даної лабораторії у 2011 році приймали: к.е.н. Мартинюк П.С., д.е.н. Кабаненко В.Ф., к.т.н. Ревенок В.І., к.е.н. Ткаченко М.І., к.т.н. Куперштейн Л.М. Одним із результатів діяльності є формування бібліотеки економіко-математичних моделей.
5. При кафедрі гуманітарних дисциплін функціонує науково-навчальна лабораторія, метою діяльності якої є оптимізація процесів навчання студентів англійської мови. У 2011 році в роботі лабораторії приймали участь: к.ф.н., проф. Осадчук М.Л., ст.викл. Ціхоцька О. А., викл. Марченко Ю. Г., викладач Угрюмова.

Результати та ефективність діяльності аспірантури


У Вінницькому фінансово-економічному університеті працюють над кандидатськими дисертаціями – 15 осіб (10 здобувачів, 5 аспірантів).
У 2011 році захистили дисертації:
1. Цаль І.І. «Забезпечення ефективної фінансово-господарської діяльності оператора поштового зв’язку в сучасних умовах (на прикладі ВД УДППЗ «Укрпошта»), на здобуття ученого ступеня кандидата економічних наук, спеціалізована рада Одеської академії зв’язку імені О.Попова, спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствами.
2. Драбаніч А.В. «Удосконалення методів оцінки та управління якістю продукції швейного підприємства», на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук, спеціалізована рада Хмельницького національного університету спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствами, захистилась у 2011р.
Безпосередньо у аспірантурі ВФЕУ навчаються три аспіранти, а саме:
1. Гудима А.В. тема дисертаційного дослідження: «Моделювання інноваційного оновлення в системі освітніх послуг» (на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук);
2. Петровська А.В. тема дисертаційного дослідження «Оптимізація інформаційних потоків CRM-систем» (на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук);
3. Павлова О.Л. «Моделі збалансованого науково-консультативного середовища» (на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук).

Видавнича діяльністьУ 2011 році з друку вийшла монографія - Яблочніков С.Л. Педагогічна кібернетика: системно-кібернетичний підхід до управління в освіті / С.Л.Яблочников // Монографія. – Вінниця: ТОВ «Фірма «Планер», 2011. – 406 с.
Було підготовлено до друку та опубліковано 14 навчальних посібників, зокрема, такими викладачами, як Крупельницька І.Г., Юрчишена Л.В., Помірча О.М., Акулов М.Г., Дуб І.М. Викладачі та співробітники ВФЕУ публікували наукові статті, як у виданнях нашого університету «Регіональна бізнес-економіка та управління» (свідоцтво про державну реєстрацію. КВ № 9839 від 17.05.2005 р., є таким, що включено ВАК України у список для публікації матеріалів кандидатських та докторських дисертацій), «Вісник наукових досліджень: актуальні регіональні проблеми економіки, управління і соціальної сфери (свідоцтво про реєстрацію ВЦ № 594 від 1.04.2005 р.); «Економіка Вінниччини» (свідоцтво про реєстрацію ВЦ № 594 від 1.04.2005 р.), так і фахових виданнях інших ВНЗ України (Вісник Макіївського економіко-гуманітарного інституту, Вісник Кам`янець-Подільського національного університету, Вісник бердянського педагогічного університету тощо) та за кордоном (Науковому журналі технічного університету м. Варна).
Наукові на науково-методичні публікації по кафедрам університету надруковані у 2011:
- кафедра фінансів: навчальні посібники – 8, з них під грифом МОНМС – 3; статті в журналах – 12, статті в збірниках наукових праць – 5, тези доповідей на конференціях – 15; кількість публікацій студентів – 135.
- кафедра менеджменту: навчальні посібники – 2 ; статті в журналах – 11, тези доповідей на конференціях – 29; публікації студентів – 64.
- кафедра гуманітарних дисциплін: навчальні посібники – 2; статті в журнал – 5, статті в збірниках наукових праць – 2, тези доповідей на конференціях – 5.
- кафедра обліку, аналіз та аудиту: навчальні посібники – 6, з них під грифом МОНМС – 1; статті в журнал – 15, тези – 44; публікації студентів –109.
- кафедра економічної кібернетики: монографія – 1, навчальні посібники – 3, з них з грифом МОНМС – 1; статті в журналах – 13, статті в збірниках наукових праць – 6, тези доповідей на конференціях – 16; публікації студентів – 115.

Наукові конференції, які організовані та проведені ВФЕУ за 2011 р.У 2011 році Вінницьким фінансово-економічним університетом підготовлено і проведено наступні наукові конференції:
1. Регіональна науково-практична конференція «Проблеми організації наукової та навчально-виховної діяльності у ВНЗ» - 16.03.2011р.
2. Науково-практична конференція студентів «Проблеми і перспективи розвитку економіки Вінниччини» - 14.04.2011р.
3. Науково-практична конференція викладачів та співробітників ВФЕУ «Інноваційно-інвестиційне забезпечення соціально-економічного розвитку регіону» - 28.04.2011 р.
4. Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічні аспекти реструктуризації регіональної економіки» - 1-2 грудня 2011р.