ВФЕУ
Тел.: (0432) 53-62-59, 067-36-99-838

Вінницький фінансово-економічний університет

Meню

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВИЙ ВІДДІЛ

                                     

Вінницький фінансово-економічний університет

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВИЙ ВІДДІЛ ВІННИЦЬКОГО ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Вінниця – 2021

        

1.1. Науковий відділ Вінницького фінансово-економічного університету що в подальшому поіменований як ВФЕУ, є самостійним структурним підрозділом

1.2. Науковий відділ очолює начальник з наукової роботи

1.3. Науковий відділ створюється і ліквідується згідно Статуту ВФЕУ, підзвітний та підконтрольний ректору ВФЕУ

1.4. Науковий відділ створений з метою організації, контролю і координації наукової, науково-технічної діяльності в Університеті та впровадження її результатів у навчальний процес, та в сферу економічної та юридичної діяльності.

1.5. Науковий відділ здійснює діяльність відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», «Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації», інших нормативно-правових актів України в галузі освіти і науки, Постанови Кабінету Міністрів України № 261 від 23 березня 2016 р. «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), Статуту ВФЕУ, наказів і розпоряджень ректора з правил внутрішнього трудового розпорядку ВФЕУ, а також цього Положення

1.6. Діяльність наукового відділу сприяє створенню інформаційного середовища ВФЕУ як складової єдиного інформаційного поля у галузях економіки та права, що оптимально відповідає завданням науководослідних робіт, виконанню поточних і перспективних планів закладу, підвищенню рівня професійних знань та науково-інформаційної підготовки фахівців установи

 1. Мета та основні завдання

2.1. Основна мета відділу - це сприяння науково-педагогічним, науковим та педагогічним працівникам та здобувачам вищої освіти в питаннях отримання і використання наукових знань для створення суспільно корисних наукових результатів, забезпечення якісної підготовки наукових кадрів для відповідних галузей економіки та права.

2.2. Основні напрями діяльності наукового відділу ВФЕУ:

    структурна та управлінська оптимізація і активізація науководослідницької діяльності

      інтеграція університетської, академічної та галузевої науки        

 • міждисциплінарна інтеграція наукових зусиль, кооперація дослідницьких колективів та всіх наукових підрозділів в єдину підсистему інформаційного середовища ВФЕУ
 • науково-організаційне забезпечення підвищення рівня та збільшення обсягів фундаментальних, прикладних досліджень та розробок науковопедагогічних, наукових та педагогічних працівників ВФЕУ
 • координація структурних підрозділів, які здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук

Основні завдання відділу:

2.3. Організація, планування та контроль виконання науково-дослідних робіт кафедр та інших підрозділів ВФЕУ

2.4. Сприяння організації і координація проведення фундаментальних та прикладних досліджень відповідно до затвердженого тематичного плану ВФЕУ

2.5. Впровадження результатів НДР (науково-дослідних робіт) у практику і навчальний процес, а також шляхом оформлення заявок на нововведення (включення в Реєстр нововведень)

2.6. Організація планування та контроль за виконанням наукових робіт на здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора наук

2.7. Складання плану підготовки науково-педагогічних кадрів через докторантуру, аспірантуру на підставі потреб кафедр; формування щорічного звіту «Підготовка науково-педагогічних кадрів (показники економічного та соціального розвитку України)»; організація та контроль за проведенням конкурсів з прийому вступних іспитів в аспірантуру

2.8. Керівництво та координація роботи ради молодих вчених та студентського наукового товариства

2.9. Організація проведення первинної перевірки наукових праць на наявність запозичень у загальнодоступних джерелах (академічного плагіату)

2.10. Організація, участь та контроль за проведенням міжкафедральних наукових семінарів, наукових та науково-практичних конференцій, які проводяться на базі  ВФЕУ

2.11. Організація та методичне забезпечення винахідницької та патентноліцензійної роботи, оформлення заявок на об’єкти інтелектуальної власності

2.12. Організація оцінки етичних і морально-правових аспектів наукових досліджень

2.13. Облік впроваджень результатів науково-дослідних робіт підрозділів ВФЕУ через акти впровадження і реєстр нововведень

2.14. Моніторинг діяльності наукових шкіл ВФЕУ

 2.15. Підготовка угод про наукову співпрацю з провідними навчальними та науково-дослідними установами, науково-виробничими об’єднаннями й іншими установами, підприємствами України

2.16. Організація і контроль за виданням в ВФЕУ наукових журналів, вісників, матеріалів конференцій, методичних рекомендацій, інформаційних листів тощо

 2.17. Організація і контроль ведення обліку з питань науково-дослідної роботи підрозділів ВФЕУ

 2.18. Здійснення моніторингу та підготовка звітності щодо наукової   ідіяльності ВФЕУ

 1. Організаційна структура та керівництво науковим відділом

3.1. Структуру наукового відділу і чисельність його працівників  затверджує ректор Університет у.

3.2. Науковий відділ ВФЕУ очолює начальник з наукової роботи, якого призначає та звільняє ректор ВФЕУ

 3.3. Начальник з наукової роботи:

 • спрямовує і координує діяльність наукового відділу
 • забезпечує координацію та взаємодію наукового відділу з іншими структурними підрозділами ВФЕУ
 • забезпечує здійснення та реалізацію наукової діяльності в ВФЕУ в межах своїх обов’язків та повноважень, які делеговані ректором ВФЕУ
 • відповідає за виконання покладених на науковий відділ завдань з реалізації державної політики у сфері науки і освіти
 • за погодженням з керівниками структурних підрозділів ВФЕУ залучає працівників для підготовки нормативних актів та інших документів, а також для розробки і реалізації заходів, що проводяться науковим відділом
 • бере участь у нарадах, семінарах, конференціях та заходах, які проводяться в ВФЕУ та інших установах у разі розгляду питань, що стосуються наукової діяльності
 • контролює виконання постанов, наказів і розпоряджень та інших правових документів з питань наукової діяльності працівниками ВФЕУ
 1. Права

5.1. Науковий відділ в особі начальника наукової роботи має право:

 • представляти відділ з питань науково-дослідної роботи на засіданнях ректорату та Вченої ради ВФЕУ
 • ознайомлюватися з рішеннями ректора ВФЕУ, які стосуються діяльності відділу
 • вносити на розгляд ректора пропозиції щодо оптимізації діяльності відділу
 • надавати запити на кафедри та структурні підрозділи ВФЕУ щодо отримання інформації, яка необхідна для виконання завдань і функцій відділу
 • співпрацювати з керівниками структурних підрозділів, студентського наукового товариства ВФЕУ для отримання інформації з питань науково-дослідної роботи
 • готувати форми і макети документів з питань організації діяльності наукового відділу ВФЕУ в межах своєї компетенції
 1. Відповідальність

6.1. Працівники наукового відділу несуть відповідальність за:

 • виконання функціональних обов’язків, які визначені посадовими інструкціями
 • стан обліку і звітності, ведення діловодства з питань науково-дослідної роботи
 • своєчасне вирішення завдань, що входять до компетенції відділу
 • виконання правил внутрішнього трудового розпорядку ВФЕУ, норм охорони праці та правил безпеки

 

 

Начальник наукового відділу                                   Яровий А.М .


UFPR no Facebook 1 Instagram
Вінницький фінансово-економічний університет
21037, м. Вінниця, вул Пирогова 71а
Тел.: (0432) 53-62-59, 53-36-80
E-mail: [email protected]


©2020 - Вінницький фінансово-економічний університет

_