ВФЕУ
Тел.: (0432) 53-62-59, 067-36-99-838

Вінницький фінансово-економічний університет

Meню

Наукове студентське товариство «Шанс»

Важливим напрямом наукової роботи є організація та управління функціонуванням наукового студентського товариства (СНТ) «Шанс».
СНТ –добровільне студентське об'єднання, що організується в вищих навчальних закладах із метою залучення студентів до науково-дослідної роботи, поширення й узагальнення досвіду цієї роботи, підвищення якості підготовки та виховання майбутніх фахівців.
СНТ - сприяє формуванню творчих характеристик особистості, яка готова ефективно вирішувати теоретичні та прикладні проблеми, що виникають в процесі дослідницької роботи. Залучення широких кіл студентів до науки здійснюється завдяки активній діяльності підрозділів навчального закладу, що відповідальні за вказаний напрям роботи, міжкафедральним науковим центрам та гурткам кафедр, органам студентського самоврядування, з яких провідна роль в цьому процесі належить студентському науковому товариству. Основними цілями товариства є створення і розвиток сприятливих умов для формування кваліфікованих фахівців шляхом інтенсифікації науково-дослідної роботи, участі їх у фундаментальних та прикладних дослідженнях, що проводяться в навчальному закладі, а також забезпечення можливості для кожного студента реалізувати своє право на творчий розвиток особистості згідно з його здібностями і потребами.
Для досягнення поставленої мети СНТ виконує наступні функції:
• приймає акти, що регламентує його організацію та діяльність;
• проводить організаційні, наукові та освітні заходи;
• популяризує наукову діяльність серед студентської молоді, сприяє залученню осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності;
• представляє інтереси студентів (курсантів, слухачів) перед адміністрацією Університету та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри;
• сприяє підвищенню якості наукових досліджень;
• сприяє обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками;
• сприяє розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва;
• взаємодіє з Національною академією наук України, Національною академією правових наук України та іншими національними галузевими академіями наук, науковими та науково-дослідними установами;
• інші функції, передбачені законодавством.
До складу Правління СНТ входять:
-голова товариства - Тульчинський Владислав
-заступник голови - Карабаджак Сніжана
-секретар - Ярослав Жашкович
Учасники СНТ «Шанс» беруть активну участь у загальноміському між вузівському студентському фестивалі «Вінницька студентська весна», у відкритому Кубку м. Вінниці з інтелектуальних ігор «Що? Де? Коли?», конкурсні «Кращий студент України», є організаторами круглих столів на важливі суспільно-політичні та економічні теми в межах Університету.

Положення СНТ ШАНС.docx


UFPR no Facebook 1 Instagram
Вінницький фінансово-економічний університет
21037, м. Вінниця, вул Пирогова 71а
Тел.: (0432) 53-62-59, 53-36-80
E-mail: [email protected]


©2020 - Вінницький фінансово-економічний університет

_