Логін:   Лароль:  

Особливості заочної форми навчання

2.11.1. Загальні положення
2.11.1.1. Заочна форма навчання є однією із форм здобуття певного рівня вищої освіти особами, які мають відповідний освітній, освітньо-кваліфікаційний рівень.
2.11.1.2. Здобувати освіту за заочною формою навчання мають право громадяни України незалежно від роду s характеру їх занять та віку.
Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають заочну освіту відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.
2.11.1.3. Прийом на заочну форму навчання здійснюють згідно з Правилами прийому до вищих навчальних закладів України.
2.11.1.4. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах за заочною формою, мають статус студента і на них поширюються правила та обов'язки, що визначені чинним законодавством.
2.11.1.5. Заочна форма навчання організовується у вищих навчальних закладах усіх рівнів акредитації і може застосовуватися на різних освітньо-кваліфікаційних рівнях вищої освіти з усіх напрямків (спеціальностей) за наявності підготовки фахівців за денною формою навчання.
2.11.1.6. Тривалість навчання за заочною формою для здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня визначається вищим навчальним закладом окремо за кожною спеціальністю і не може перевищувати нормативний термін навчання, визначений державним стандартом освіти більше, ніж на 20 відсотків.
2.11.1.7. Обсяг, структура і якість знань, умінь та навичок студента, який навчається за заочною формою, мають відповідати вимогам державного стандарту освіти, встановленого для відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня.
2.11.1.8. Студенту заочної форми навчання, який виконав всі вимоги навчального плану, захистив дипломний проект (роботу), склав державні іспити, рішенням державної екзаменаційної комісії присвоюється кваліфікація фахівця відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня та видається державний документ про освіту встановленого зразка.
2.11.1.9. Навчання за заочною формою здійснюється за кошти державного бюджету, а також на підставі договорів між університетом та підприємствами, організаціями, установами та громадянами.
2.11.1.10. Відповідно до "Кодексу Законів про працю" і Закону України "Про відпустки" та постанови Кабінету Міністрів України від 28.06.97 №634 "Про порядок, тривалість та умови надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості" для працівників, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями, незалежно від їх форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи і навчаються у вищих навчальних закладах за заочною формою, передбачені пільги у вигляді додаткових оплачуваних відпусток і відпусток без збереження заробітної плати.
Зазначені пільги визначені як для громадяни України, так і для іноземних громадян, а також осіб без громадянства, які працюють в Україні.
2.11.1.11. Додаткові оплачувані відпустки надаються на період:
- сесій для осіб, які успішно навчаються у вищих навчальних закладах незалежно від рівня акредитації (на першому та другому курсах - 30 календарних днів щорічно; на третьому і наступних курсах - 40 календарних днів щорічно);
- складання державних іспитів у вищих навчальних закладах незалежно від їх рівня акредитації - 30 календарних днів;
- підготовки та захисту дипломного проекту (роботи): два місяці у вищих навчальних закладах першого і другого рівнів акредитації; чотири місяці у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації.
2.11.1.12. Додаткова відпустка без збереження заробітної плати надається в обов'язковому порядку працівникам, допущенним до вступних випробувань у вищі навчальні заклади, тривалістю 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу і назад.
2.11.1.1З. окремих напрямів підготовки (спеціальностей), де навчальний процес має свої особливості, працівникам, які успішно навчаються у вищих навчальних закладах усіх рівнів акредитації, понад відпустки, які зазначені в п. 2.9.1.11, надаються такі додаткові відпустки:
- культура (народна художня творчість), музичне мистецтво (фортепіано, орган, оркестрові струнні інструменти, спів, диригування, композиція, музичне мистецтво естради, звукорежисура, музичне виховання) щорічно по 10 календарних днів із збереженням заробітної плати та по 10 календарних днів без збереження заробітної плати;
- театральне мистецтво (акторське мистецтво, режисура, хореографія, сценографія), кіно-телемистецтво (кінорежисура, телережисура, кінотелеоператорство) щорічно по 20 календарних днів із збереженням заробітної плати та по 10 календарних днів без збереження заробітної плати;
філологія (мова та література) щорічно по 10 календарних днів без збереження заробітної плати.
2.11.1.14. Студентам, які не виконали навчальний план у повному обсязі, додаткові відпустки, зазначені в пп. 2.11.1.11 та 2.11.1.13, надаються без збереження заробітної плати.
2.11.1.15. Вищі навчальні заклади в разі потреби (з урахуванням особливостей
організації навчального процесу та умов праці студента тощо) можуть здійснювати
перерозподіл додаткових відпусток між навчальними курсами в межах їх загальної
тривалості на весь термін навчання.
2.11.1.16. Тривалість додаткових відпусток працівникам, які здобувають освіту у
вищих навчальних закладах першого і другого рівнів акредитації на базі повної загальної І
освіти та третього і четвертого рівні акредитації на базі освітньо-кваліфікаційного рівня І
"Молодий спеціаліст" або "Бакалавр" за відповідними навчальними планами та тим, які
здобувають другу спеціальність відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, визначається 1
як і для осіб, які навчаються на третьому і наступних курсах вищого навчального закладу.
2.11.1.17. Працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах за заочною і
формою, щорічні відпустки можуть за їх бажанням приєднуватись до додаткових відпусток,
які зазначені в пп. 2.11.1.11 та 2.11.1.13.

2.11.2. Організація навчального процесу за заочною формою навчання
2.11.2.1. Навчальний процес за заочною формою навчання у вищих навчальних закладах усіх рівнів акредитації організовується відповідно до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 02.06.93 №161, і здійснюється під час сесії в міжсесійний період. І
2.11.2.2. Сесія для заочної форми навчання - це частина навчального року, протягом якої здійснюються всі форми навчального процесу, передбачені навчальним планом (навчальні заняття: лекції і лабораторні, практичні, семінарські та індивідуальні заняття і контрольні заходи).
2.11.2.3. Сумарна тривалість сесії на кожний навчальний рік визначається, виходячи з обсягу додаткових відпусток, зазначених у п.2.11.1.11.
Кількість сесій і терміни їх проведення встановлюються вищим навчальним закладом з урахуванням особливостей напряму підготовки (спеціальності), року навчання студентів можливостей і побажання студентів та їх роботодавців.
2.11.2.4. Міжсесійний період для заочної форми навчання - це частина навчального року, протягом якої здійснюється робота студента над засвоєнням навчального матеріалу як самостійно, так і під керівництвом викладача.
2.11.2.5. Основною формою роботи студента над засвоєнням навчального матеріалу є виконання ним контрольних робіт та індивідуальних завдань.
2.11.2.6. Контрольні роботи та індивідуальні завдання, передбачені навчальним планом, можуть виконуватися як у домашніх умовах (поза навчальним закладом), так і в університеті.
2.11.2.7. Контрольні роботи, виконані поза університетом, перевіряються викладачем у семиденний термін з часу їх находження до навчального закладу і зараховуються за результатами співбесіди викладача зі студентом.
2.11.2.8. Контрольні роботи, виконані в університеті, перевіряються викладачем у дводенний термін і зараховується за результатами їх виконання.
2.11.2.9. Порядок обліку виконання контрольних робіт визначає університет.
2.11.2.10. Після складання студентами іспитів (заліків) контрольні роботи передаються на кафедри, де знищуються, про що складається відповідний документ (акт) із позначенням переліку робіт і прізвищ студентів.
2.11.2.11. Індивідуальні завдання виконуються у порядку, передбаченому Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, ствердженого наказом Міністерства освіти України від 02.06.93 № 161.
2.11.2.12. У міжсесійний період студентам, які навчаються за заочною формою, може бути надана можливість відвідувати навчальні заняття та виконувати інші види навчальної роботи разом зі студентами денної форми на умовах, визначених університетом.
2.11.2.13. Організація навчання за заочною формою під час сесій і в міжсесійний період здійснюється відповідно до графіка навчального процесу, що затверджується в : порядку, визначеному університетом, і доводиться до відома студентів перед початком навчального року.
2.11.2.14. Графік навчального процесу складається на поточний навчальний рік з кожного напряму підготовки (спеціальності) на підставі робочого навчального плану.
У графіку відображаються: кількість сесій і термін їх проведення; перелік навчальних дисциплін, що вивчаються, та їх обсяг; кількість контрольних робіт та індивідуальних завдань і термін їх виконання; форми семестрового контролю і державної атестації і термін їх проведення.
2.11.2.15. Університет за певних умов (хвороба, службові відрядження, складні сімейні обставини, зокрема, необхідність догляду за членами сім'ї тощо) для окремих студентів може встановлювати індивідуальний графік навчального процесу на умовах, визначених вищим навчальним закладом.
2.11.2.16. Виклик студентів на сесію здійснюється відповідно до графіка навчального процесу довідкою-викликом встановленої форми.
Довідка-виклик є підставою для надання додаткової оплачуваної відпустки студентам, які виконали навчальний план за попередню сесію. Довідка-виклик є документом суворої звітності і підлягає реєстрації в окремій книзі із зазначенням номера та дати видачі.
2.11.2.17. Студенти заочної форми навчання звільняються від вивчення навчальних дисциплін і проходження контрольних заходів з фізичного виховання та військової підготовки, якщо вони не є фаховими.
2.11.2.18. Для студентів останніх курсів, які навчаються без відриву від виробництва, в навчальному плані може бути передбачена практика тривалістю до одного місяця.
Зазначеним студентам, які направляються для проходження практики, керівники підприємств, організацій та установ усіх форм власності надають, відповідно до чинного законодавства, додаткову місячну відпустку без збереження заробітної плати на підставі довідки університету про термін практики.
На період указаної відпустки таким студентам призначається стипендія розміром не менше 1,7 неоподаткованого мінімуму доходів громадян на місяць. Така стипендія виплачується за рахунок відповідного підприємства, організації, установи.
Автор: dets | Переглядів: 2130