ВФЕУ
Тел.: (0432) 53-62-59, 067-36-99-838

Вінницький фінансово-економічний університет

Meню

КОЛЕДЖ


Економіко-правовий фаховий коледж є відокремленим структурним підрозділом без права юридичної особи ПВНЗ «Вінницький фінансово-економічний університет», розташований на території університету в окремому корпусі за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 71-А.
Коледж здійснює свою діяльність на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЄ 636845 від 19.06.2015р. та основних засновницьких документів:
- Рішення про створення Економіко-правового коледжу ПВНЗ «Вінницький фінансово-економічний університет» прийняте зборами засновників університету від 31 травня 2007року протокол № 6 і наказу ректора Вінницького фінансово-економічного університету № 61 від 01 червня 2007 року про заснування коледжу.
- Положення про Економіко-правовий фаховий коледж ПВНЗ «Вінницький фінансово-економічний університет», яке затверджене ректором університету від 03 січня 2007 року і перезатверджене в Новій редакції 30.08.2016 року у відповідності до вимог Закону України «Про освіту» та «Про вищу освіту»;
Університет та керівництво коледжу приділяє належну увагу розвитку Економіко-правового коледжу, забезпечує належний рівень організаційного, матеріально-технічного, інформаційного забезпечення. Питання організації навчального процесу в коледжі та перспективи його подальшого розвитку регулярно розглядаються на засіданнях Педагогічної ради коледжу, Ректорату та Вченої ради університету. За результатами обговорення цих питань були прийняті відповідні рішення, які дозволяють забезпечити ефективність навчального процесу.
Для організації та забезпечення навчального процесу в Економіко-правовому коледжі створено і діють 5 випускових комісії.
До діючих випускових циклових комісій відносяться випускові комісії зі спеціальностей «Право», «Менеджмент», «Облік і оподаткування», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Фінанси, банківська справа та страхування», предметні циклові комісії з гуманітарних, природничо-економічних дисциплін.
Педагогічні працівники, які вик¬ладають навчальні дисципліни, мають повну базову фахову вищу освіту та практичний досвід юридичної та викладацької роботи. Спеціальність укомплектована кадрами викладачів повністю.
Випускова циклова комісія зі спеціальності «Правознавство» та Економіко-правовий коледж в цілому надають необхідну увагу процесу відбору та формування контингенту студентів.
Формування контингенту студентів здійснюється у відповідності з потребами Вінницького регіону у фахівцях заявленої спеціальності, а також відповідно до встановленого ліцензованого обсягу прийому.
Випускові циклові комісії Економіко-правового коледжу університету під час формування контингенту студентів проводять змістовну профорієнтаційну програму цільового набору абітурієнтів. В її рамках у коледжі проводяться Дні відкритих дверей та різноманітні профорієнтаційні заходи та зустрічі абітурієнтів зі студентами. Укладені договори зі школами Вінницького та інших регіонів про спільну діяльність з профорієнтації, налагоджені стосунки безпосередньо з випускниками.
Для ефективного і якісного формування контингенту студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» використовуються різноманітні джерела і форми роботи: видаються і розповсюджуються рекламні проспекти, оголошення в періодичній пресі, на радіо, телебаченні; проводяться бесіди з учнями випускних класів шкіл, учнями ліцейних класів юридичного профілю, на зустрічах «День відкритих дверей» та на загальноуніверситетських заходах, на районних, міських, республіканських виставках; публікуються Правила прийому в Довідниках абітурієнтів, на зовнішніх рекламних банерах; розповсюджуються друковані буклети.
Відбір і прийом студентів здійснюється згідно з Правилами прийому, які щорічно розглядаються на засіданнях Педагогічної ради коледжу, та Вченої ради університету, затверджуються наказом ректора.
Організацію прийому студентів здійснює приймальна комісія, яка діє згідно з Положенням про приймальну комісію вищого закладу освіти. До складу приймальної комісії входять представники адміністрації, викладачі коледжу. Склад приймальної комісії щорічно розглядається педагогічною радою коледжу і затверджується наказом ректора. Приймальна комісія працює згідно з чинним законодавством, відповідними нормативними документами, умовами прийому до вищих навчальних закладів і правилами прийому до коледжу.


UFPR no Facebook 1 Instagram
Вінницький фінансово-економічний університет
21037, м. Вінниця, вул Пирогова 71а
Тел.: (0432) 53-62-59, 53-36-80
E-mail: [email protected]


©2020 - Вінницький фінансово-економічний університет

_